TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN SỬ DỤNG HÀM GREEN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/02/20                Ngày hoàn thiện: 27/02/20                Ngày đăng: 29/02/20

Các tác giả

Ngô Thị Kim Quy Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hàm Green có ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu các bài toán giá trị biên. Đặc biệt, hàm Green là công cụ quan trọng để chỉ ra sự tồn tại và duy nhất nghiệm của các bài toán. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính giải được của bài toán biên phi tuyến đối với phương trình vi phân có sử dụng hàm Green. Khác với cách tiếp cận của các tác giả khác, chúng tôi đưa bài toán ban đầu về phương trình toán tử đối với hàm vế phải. Xét hàm này trong miền bị chặn xác định, với một số điều kiện dễ kiểm tra chứng tỏ rằng toán tử này có tính chất co. Điều này bảo đảm bài toán gốc có nghiệm duy nhất.


Từ khóa


Hàm Green, bài toán giá trị biên, phi tuyến, tồn tại duy nhất nghiệm

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Y. A. Melnikov and M. Y. Melnikov, Green’s Functions Construction and Applications, De Gruyter, 2012.

[2]. Q. A. Dang and T. K. Q. Ngo, “Existence results and iterative method for solving the cantilever beam equation with fully nonlinear term,” Nonlinear Anal. Real World Appl., 36, pp. 56-68, 2017.

[3]. A. N. Kolmogorov and S. V. Fomin, Elements of the theory of functions
and functional Analysis, Volume1: Metric and Normed Spaces,
Graylockpress Rochester, 1957.

[4]. E. Zeidler, Nonlinear functional analysis and its applications, I: FixedPoint Theorems, Springer, 1986
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2581

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved