PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GHI CHÚ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THÔNG QUA NGHE TIN TỨC TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/02/20                Ngày hoàn thiện: 28/02/20                Ngày đăng: 17/03/20

Các tác giả

1. Nguyễn Danh Nam, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Yến Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Nhật Lệ, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kỹ năng ghi chú đóng vai trò quan trọng khi nghe tiếng Anh. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát tác động của việc nghe tin tức tiếng Anh lên kỹ năng ghi chú của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 20 sinh viên được chọn ngẫu nhiên, 10 trong số đó được đưa vào nhóm thực nghiệm và 10 sinh viên còn lại nằm trong nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được giới thiệu một số phương pháp ghi chú trong khi nghe tin tức tiếng Anh và được yêu cầu nghe tin tức tiếng Anh mỗi ngày đồng thời sử dụng các phương pháp ghi chú. Kết quả nghiên cứu được phân tích và so sánh giữa hai nhóm chỉ ra rằng nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng ở cả kỹ năng ghi chú và điểm kiểm tra nghe. Điều này chứng tỏ việc nghe tin tức bằng tiếng Anh có tác động tích cực đáng kể đến kỹ năng ghi chú của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cũng như khả năng nghe của họ. Sau thực nghiệm, một bảng câu hỏi đã được tiến hành trên nhóm thực nghiệm để thu thập phản hồi của sinh viên về phương pháp mới.


Từ khóa


nghe; kỹ năng ghi chú; chiến lược ghi chú; khả năng nghe; tin tức tiếng Anh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. A. Piolat, T. Olive and R. T. Kellogg, “Cognitive effort during note taking,” Applied Cognitive Psychology, vol.19(3), pp. 291-312, 2005.

[2]. R. Castallo, “Listening guide - A first step toward note-taking and listening skills,” Journal of Reading, vol. 19(4), pp. 289–290, 1976.

[3]. C. P. Fajardo, “Note-taking: A useful device,” English Teaching Forum, vol. 34(2), pp. 22-26, 1996.

[4]. M. Cary and R. A. Carlson, “External support and the development of problem-solving routines,” Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, vol. 25(4), pp. 1053-1070, 1999.

[5]. M. Y. Song, “Note-taking quality and performance on an L2 academic listening test,” Language Testing, vol. 29(1), pp. 67-89, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2589

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved