GIẢNG DẠY THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/02/20                Ngày hoàn thiện: 02/03/20                Ngày đăng: 17/03/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Bích Hằng Email to author, Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt


Tuy việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài những năm gần đây đã có sự phát triển khá mạnh, nhưng việc dạy thành ngữ tiếng Việt như một ngoại ngữ, đặc biệt là thành ngữ so sánh vẫn chưa được quan tâm đúng mức bởi lẽ dạy thành ngữ vốn được xem là một phạm trù khá khó, người học chủ yếu học theo kiểu ghi nhớ và thuộc lòng. Bài báo sử dụng phương pháp so sánh và thu thập, xử lý dữ liệu để nghiên cứu việc dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể là thông qua các ẩn dụ ý niệm giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa, nắm vững cấu trúc cũng như vận dụng nó vào những tình huống cụ thể.


Từ khóa


Ngôn ngữ học tri nhận; thành ngữ; dạy tiếng Việt; người nước ngoài; thành ngữ so sánh.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. T. Ly, Cognitive linguistics: from theoretical prerequisites to Vietnamese evidence. Social Sciences Publishing House, 2005.

[2]. V. H. Hoang, Idioms in learning Vietnamese. Social Science Publishing House, 2008.

[3]. P. Hoang, Vietnamese dictionary. Danang Publishing House, 1997.

[4]. N. D. Tran, Vietnamese Idioms. Beautiful Books of Vietnam, 2014.

[5]. T. T. Doan (editor), Vietnamese Practice Level B and C. The Gioi Publisher, 2007.

[6]. L. George and J. Mark, Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago/ London, 1980.

[7]. V.C. Tran, Cognitive linguistic (Recording and thinking). Social Sciences Publishing House, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2656

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved