QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN TẠI LÀNG NGHỀ ĐÔNG THỌ, THÁI BÌNH, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/02/20                Ngày hoàn thiện: 29/02/20                Ngày đăng: 29/02/20

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Đông Thọ là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Với nghề phụ chủ yếu là sản xuất miến dong. Đặc trưng ô nhiễm của Đông Thọ là nước thải sản xuất. Các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, COD, BOD5 đều cao hơn tiêu chuẩn QCVN 40: 2011/ BTNMT. Đặc biệt, TSS cao hơn 5,8 lần, COD cao hơn 1,7 lần và BOD cao hơn 3,28 lần tiêu chuẩn cho phép. pH chỉ đạt 5,3. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm dựa trên cả phỏng vấn người dân. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là thu thu thập, tổng hợp số liệu; điều tra, khảo sát thực địa; phân tích trong phòng thí nghiệm; thống kê, xử lý số liệu; bản đồ.Với thực trạng ô nhiễm hiện nay tại làng nghề sản xuất miến Đông Thọ, đồng thời nhận thức của người dân địa phương cũng như chính quyền địa phương, nghiên cứu này nhằm đưa ra một số giải pháp trong quản lý và công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. Xử lý sinh học là biện pháp phù hợp đặc điểm ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu, có tính khả thi cao nhằm hỗ trợ trong quản lý, phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường của nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, cải thiện môi trường làng nghề.

Từ khóa


Ô nhiễm; làng mạc; xả thải; nước thải; Thái Bình.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. T. O. Pham, Community-based trade village environment management, 3-year project 2014 - 2016, Vietnam Cooperative Union, 2016.

[2]. People’s Committee of Dong Tho commune, Summary reports on new rural construction in Dong Tho commune in the period of 2011 - 2014, 2015, 2016, 2017, Vietnam.

[3]. V. C. Le, Adsorption and ion exchange in water and waste water treatment techniques. Statistical Publishing House, Vietnam, 2002.

[4]. V. C. Le, Integration system in waste water treatment technology - vol.1. Statistical Publishing House, Vietnam, 2014.

[5]. V. C. Le , Integration system in waste water treatment technology - vol. 2. Statistical Publishing House, Vietnam, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2699

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved