XÂY DỰNG VÀ XÁC TRỊ ĐỀ THI VIẾT TIẾNG ANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/02/20                Ngày hoàn thiện: 09/03/20                Ngày đăng: 23/03/20

Các tác giả

Nguyễn Xuân Nghĩa Email to author, Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích thiết kế lại đề thi kỹ năng Viết trong bộ đề thi Olympic tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam. Đề thi sau khi thiết kế dựa trên mô hình xây dựng đề thi của Bachman và Palmer được tiến hành cho thi trên 18 sinh viên của trường đại học này. Bài viết sau đó được chấm bởi hai giám khảo độc lập; điểm số của các bài viết này được sử dụng để xác định độ giá trị cấu trúc và độ nhất quán đánh giá bài thi. Hệ số tương quan Pearson được sử dụng nhằm kiểm tra độ nhất quán trong nội tại bài thi và nhất quán trong việc đánh giá bài thi giữa hai giám khảo chấm thi. Hệ số tương quan đạt mức R = 0,72 và R = 0,94 cho thấy hai câu hỏi của đề thi đã phản ánh khá tốt khái niệm kỹ năng Viết được xác định trong đề. Đồng thời hệ số tương qua giữa hai câu hỏi đạt giá trị R = 0,43 cho thấy hai câu hỏi vừa có độ nhất quán vừa có độ phân hoá. Sự đồng thuận giữa hai giám khảo cũng đạt mức khá (R = 0,74), tuy nhiên để cải thiện hơn nữa giá trị này cần có quy trình hướng dẫn chặt chẽ hơn đối với các bài viết chưa đạt yêu cầu.

Từ khóa


xây dựng đề thi; xác trị đề thi; độ giá trị cấu trúc; độ nhất quán đánh giá; năng lực viết

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. L. F. Bachman and A. S. Palmer, Language testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press, 1996.

[2]. A. Hughes, Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

[3]. T. McNamara, Language testing. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[4]. J. C. Alderson, C. Clapham and D. Wall, Language test construction and evaluation. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

[5]. S. Stoynoff and C. A. Chapelle, ESOL Tests and Testing: A Resource for Teachers and Administrators. Alexandria, VA: TESOL Publications, 2005.

[6]. L. J. Cronbach and P. E. Meehl, “Construct validity in psychological tests,” Psychological Bulletin, vol. 52, no. 4, pp. 281-302, 1995.

[7]. S. C. Weigle, Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[8]. A. Raimes, Techniques in teaching writing. New York: Oxford University Press, 1983.

[9]. J. B. Heaton, Writing English language tests. New York: Longman Inc., 1994.

[10]. A. Davies, A. Brown, C. Elder, K. Hill, T. Lumley, and T. McNamara, Dictionary of language testing. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[11]. P. Elbow, “Writing assessment in the 21st century: A Utopian view,” in Composition in the 21st Century: Crisis and Change, L. Z. Bloom, D. A. Dailer, and E. M. White, Eds. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1996, pp. 83-100.

[12]. B. Hout, “The literature of direct writing assessment,” Major concerns and prevailing trends. Review of Educational Research, vol. 60, no. 2, pp. 237-263, 1990.

[13]. L. Hamp-Lyons, “Pre-text: Task-related influences on the writer,” in Assessing second language writing in academic contexts, L. Hamp-Lyons, Ed. Norwood, NJ: Ablex, 1991, pp. 69-87.

[14]. L. F. Bachman and A. S. Palmer, Language assessment in practice. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[15]. G. Henning, A guide to language testing. Cambridge: Newbury House, 1987.

[16]. W. J. Popham, Classroom assessment: What teachers need to know. Boston: Allyn and Bacon, 1995.

[17]. L. F. Bachman, Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press, 1990.

[18]. T. Hedge, Writing. Oxford: Oxford University Press, 2005.

[19]. B. Kroll and J. Reid, “Guidelines for designing writing prompts: Clarifications, caveats, and cautions,” Journal of Second Language Writing, vol. 3, no. 3, pp. 231-255, 1994.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2706

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved