ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/02/20                Ngày hoàn thiện: 27/03/20                Ngày đăng: 29/03/20

Các tác giả

1. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xúc tiến cải cách giáo dục phổ thông. Trọng tâm của cuộc cải cách giáo dục lần này là chuyển từ dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực người học. Để đáp ứng cuộc cải cách này, vấn đề đào tạo giáo viên (kể cả đào tạo lại) giữ vai trò quyết định sự thành bại. Trong bối cảnh đó, việc học tập kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, trong đó có nước Cộng hòa Pháp, là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết này sẽ tập trung giải quyết 3 vấn đề: Mô hình đào tạo giáo viên lịch sử của Pháp; Mô hình đào tạo giáo viên của Việt Nam hiện nay; Một số khả năng vận dụng ở Việt Nam từ kinh nghiệm nước cộng hòa Pháp. Bài viết sử dụng hai phương pháp chính là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài ra, nhóm tác giả còn sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để làm rõ vấn đề nghiên cứu.


Từ khóa


năng lực; dạy học; đào tạo giáo viên Lịch sử; Việt Nam; nước Cộng hòa Pháp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. French Ministry of University Teaching and Research Department, Decision No. 0805693 on innovation of teacher training model, 2008.

[2]. F. Mailple, P. Weissberd, "Master's program of teaching, training and educating". International scientific workshop "High quality Primary teacher training model". University of Education - Hanoi National University, 2010.

[3]. Training and recruiting History teachers in France, 15/12/2014. [Online]. Available: https://phuongphapdayhoclichsu.wordpress.com/2014/12/15/dao-tao-va-tuyen-dung-giao-vien-lich-su-tai- cong-hoa-phap-2/. [Accessed June 28, 2019].

[4]. H. Do, “The teacher training program is not reasonable”, 28/12/2011. [Online]. Available: https://www.tienphong.vn/khoa-giao/chuong-trinh-dao-tao-giao-vien-chua-hop-ly-562604.tpo. [Accessed Oct. 29, 2019].

[5]. M. O. Ngo, “Training high school history teachers in pedagogical schools of Vietnam - Current situation and solutions”, 24/4/2015. [Online]. Available: http://vncsp.hnue.edu.vn/thu-vien-khgd/dao-tao-boi-duong-giao-vien/article/161.aspx. [Accessed March 19, 2019].

[6]. R. J. Marzano, D. J. Pickering, and J. E. Pollock, Effective teaching methods. Vietnam Education Publishing House, 2011, p. 3.

[7]. The Communist Party of Vietnam, Documents of the 2nd Central Conference, Session VIII. National Political Publishing House, Hanoi, 1997, p. 41.

[8]. N. L. Phan (Editor), Introduction to History. Publishing House of Teachers University, Hanoi, 2003, p.151.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2711

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved