DỊCH PHỤ ĐỀ PHIM ANH-VIỆT TRONG MỘT SỐ BỘ PHIM PHỔ BIẾN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/02/20                Ngày hoàn thiện: 20/03/20                Ngày đăng: 23/03/20

Các tác giả

1. Dương Hồng Yến Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Quyên, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Với nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao ở Việt Nam, đặc biệt là thông qua các bộ phim tiếng Anh, dịch phụ đề phim đã trở thành một công việc tốt nhưng cũng đòi hỏi khắt khe. Với mục đích nghiên cứu các chiến lược dịch thuật đã được sử dụng để dịch phụ đề phim Anh-Việt và đưa ra một số gợi ý cho dịch phụ đề phim, bài báo này tập trung khai thác năm bộ phim phổ biến trên trang web www.studyphim.vn để phân tích: “Kỷ Băng hà: Băng tan”, “Những người bạn”, “Vượt ngục”, “Biệt đội siêu anh hùng: Đế chế Ultron”, và “Người Hobbit: Hành trình vô định”. Tác giả đã xem và so sánh phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt của những bộ phim này để tìm hiểu về quy trình và chiến lược dịch được sử dụng, dựa trên khung lý thuyết được điều chỉnh từ các lý thuyết về dịch thuât của Newmark và Baker. Kết quả phân tích cho thấy các quy trình và chiến lược dịch thuật chủ yếu đã được sử dụng như sau: dịch nguyên văn, dịch dựa trên phiên âm, dịch nghĩa tự nhiên, sao phỏng, dịch đổi chức năng ngữ pháp, ghi chú, dịch sử dụng từ ngữ trung lập hơn, dịch bằng cách diễn giải một từ liên quan hoặc nhiều từ không liên quan, dịch dựa trên khác biệt văn hóa, dịch lược bỏ, sử dụng ngữ cố định và thành ngữ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy bản dịch phụ đề của các bộ phim được thu thập vẫn còn khá nhiều lỗi và cần được chỉnh sửa. Tác giả hi vọng nghiên cứu này sẽ góp phần làm phong phú cở lý luận cho các nghiên cứu tiếp theo về dịch phụ đề phim.


Từ khóa


dịch thuật; phim tiếng Anh; phụ đề phim Anh - Việt; quy trình dịch thuật; chiến lược dịch thuật.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. P. A Newmark, A Textbook of Translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

[2]. L. T. Nhung, “Equivalence of English- Vietnamese translation for subtitles of some documentary films,” M.A thesis, Vietnam National University, Vietnam, 2011.

[3]. N. T. T. Ha, “A study of translation of English-Vietnamese subtitles in selected English films from the website Kst.net.vn,” M. A thesis, Vietnam National University, Vietnam, 2012.

[4]. “Ice Age: The Meltdown”. [Online]. Available: https://www.studyphim.vn/movies/ ice-age-2-the-meltdown. [Accessed Dec. 20, 2019].

[5]. “Friends”. [Online]. Available: https://www. studyphim.vn/movies/friends-season-3 & https://www.studyphim.vn/movies/friends-season-5. [Accessed Dec. 27, 2019].

[6]. “Prison Break”. [Online]. Available: https://www.studyphim.vn/movies/prison-break-season-1. [Accessed Jan. 10, 2020].

[7]. “Avengers: Age of Ultron”. [Online]. Available: https://www.studyphim.vn/movies/ avengers-age-of-ultron. [Accessed Jan. 16, 2019].

[8]. “The Hobbit: An Unexpected Journey”. [Online]. Available: https://www.studyphim. vn/movies/the-hobbit-an-unexpected-journey. [Accessed Feb. 5, 2020].

[9]. M. Ordudari, “Translation procedures, strategies and methods,” Translation Journal, vol.11, no. 3, July, 2007. [Online]. Available: http://translationjournal.net/journal/41culture.htm. [Accessed Nov. 11, 2019].

[10]. P. Newmark, Approaches to Translation. Prentice Hall International (UK) Ltd, 1988.

[11]. M. Harvey, A beginner's course in legal translation: the case of culture bound terms. ASTTI/ETI, 2000, pp. 357-369.

[12]. M. Baker, In Other Words. A Coursebook on Translation. Routledge - London and New York, 1992.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2724

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved