ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ÁNH XẠ CO KIỂU KANNAN TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN | Hiếu | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ÁNH XẠ CO KIỂU KANNAN TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/20                Ngày hoàn thiện: 06/05/20                Ngày đăng: 22/05/20

Các tác giả

1. Đoàn Trọng Hiếu Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
2. Trịnh Văn Hà, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Văn Linh, Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Tóm tắt


Nhiều bài toán quan trọng trong toán họ c nói riêng và khoa họ c kỹ thuật nói chung dẫn đến
việc nghiên cứu sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ. Chính vì vậy mà lý thuyết điểm bất động
đượ c nhiều nhà toán họ c trên thế giới quan tâm. Giả sử X là một tập hợp khác rỗng. Điểm
x 0 X được gọi là điểm bất động của ánh xạ T : X → X nếu T x 0 = x 0. Năm 1922 Banach
đã chứng minh: "mọi ánh xạ co T từ một không gian metric đầy đủ X vào bản thân nó đều có
một điểm bất động duy nhất." Để mở rộng nguyên lý ánh xạ co của Banach, trong bài báo này
chúng tôi xây dựng các khái niệm không gian metric nón compact bị chặn, không gian metric
nón compact theo quỹ đạo và chứng minh các kết quả về điểm bất động kiểu Kannan trong các
không gian này. Bằng cách mở rộng không gian, kết quả của chúng tôi giải quyết các vấn đề:
Trong không gian metric nón compact bị chặn và không gian metric nón compact theo quỹ đạo, mọi ánh xạ co kiểu Kannan tồn tại duy nhất điểm bất động.


Từ khóa


Điểm bất động, kiểu Kannan, không gian metric nón, ánh xạ co, nón chính qui.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. S. Banach, “Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales,” Fund. M ath., vol. 3, pp. 133-181, 1922.

[2]. R. Kannan, “Some results on fixed points,” Bul l. Calcutta Math. Soc., vol. 60, pp.
71–76, 1968.

[3]. J. Górnicki, “Fixed point theorems for Kannan type mappings,” J. Fixed Point
Theory Appl, vol. 19(3), pp. 2145–2152, 2017.

[4]. L.-G. Huang, and X. Zhang, “Cone metric spaces and fixed point theorems of contractive mappings,” J. Math. Anal. Appl, vol. 332, pp. 1468-1476, 2007.

[5]. Sh. Rezapour, and R. Hamlbarani, “Some notes on the paper: Cone metric spaces and fixed point theorems of contractive mappings,” J. Math. Anal. Appl, vol. 345, pp. 719-724, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved