NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH BẠC LÁ LÚA ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/03/20                Ngày hoàn thiện: 29/04/20                Ngày đăng: 29/04/20

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Bệnh bạc lá lúa là một trong những bệnh phổ biến ở các nước trồng lúa, trong đó có Việt Nam. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là đánh giá sự sinh trưởng của vi sinh vật, xác định tính đối kháng của vi sinh vật, khả năng đồng sinh trưởng, hiệu quả của sản phẩm, đánh giá độc tính của chế phẩm,... Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng vi sinh vật thuộc nhóm xạ khuẩn Steptomyces sp., Bacillus spp có khả năng sinh chất đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) gây bệnh bạc lá lúa, với 4 chủng vi khuẩn PD17, PD13.1, KND, KXT1 và 2 chủng xạ khuẩn XKBL2, XKBL3; xác định được các điều kiện phù hợp cho sinh trưởng: nhiệt độ 200C -500C, pH 5,5-8, môi trường lên men để sản xuất chế phẩm (dạng bột lên men 7 ngày và dạng lỏng lên men 5 ngày).  Quy trình sản xuất chế phẩm được triển khai trong phòng thí nghiệm và trong thực tiễn nhằm đánh giá được tính thích nghi, kiểm tra độc tính, tính toán hiệu quả kinh tế, khẳng định hiệu quả tại hợp tác xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


Từ khóa


Bệnh bạc lá do vi khuẩn; vi sinh vật đối kháng; xạ khuẩn; chế phẩm; bệnh bạc lá lúa

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. K. Gu, J. S. Sangha, Y. Li, and Z. C. Yin, “Highsolutiongenetic mapping of bacterial blightresistance gene Xa-10,” Theor. Appl. Genet., vol.116, pp. 155-163, 2008.

[2]. Plant Protection Department, Announcement of pest situation 7 days from 23 to 29 September 2016, Plant Protection Department - Ministry of Agriculture and Rural Development, 2016.

[3]. M. Leila, L. R. M. Rosa, and M. S. M. Ana, “Antagonism of Bacillus spp. Against Xanthomonas campestris pv.campestris,” Brazilial archives of Biology and Technology, vol. 48(1), pp. 23-29, 2005.

[4]. A. S. Iyer, and S. R. McCouch, “The rice bacterial blight resistance gen xa – 5 encodes a novel form of disease resistance,” Mol. Plant Microbe Inter., vol.17, pp. 1348-1354, 2004.

[5]. D. B. Ngo, T. M. T. Le, T. T. H. Trinh, K. T. Pham, M. H. Pham, T. L. Nguyen, T. H. N. Le and V. T. Dang, “35 research and development of biological insecticide Bacillus thuringiensis in Vietnam,” 35th Scientific Conference of Vietnam Academy of Science and Technology, 2012, pp. 286-297.

[6]. T. P. H. Pham, V. H. Duong, T. V. Nguyen, H. A. Nguyen, T. A. D. Nguyen, T. K. Q. Nguyen, H. M. Q. Nguyen, and V. T. Nguyen, “Research on stimulating antibacterial actinomycetes to kill Xanthomonas oryzae pv.oryzae causing rice leaf blight disease in Vietnam,” The 4th National Scientific Conference on Ecology and Microbiological Resources, 2015, pp. 1127-1133.

[7]. T. C. Tang, T. M. A. Dang, T. H. Nguyen and V. T. Tran, “Application of Sagi-Bio products to handle solid waste for pig raising,” Scientific report - National biological conference 2013 Episode 2, 2013, pp. 80-84.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2874

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved