BÌA VÀ MỤC LỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/03/20                Ngày hoàn thiện: 30/03/20                Ngày đăng: 30/03/20

Các tác giả

TNU Journal Office Email to author, Thai Nguyen University

Tóm tắt


bìa và mục lục

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved