THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NÔNG THÔN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/04/20                Ngày hoàn thiện: 08/06/20                Ngày đăng: 11/06/20

Các tác giả

1. Trần Việt Hùng, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
2. Hoàng Thị Huân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Võ Hữu Công Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nông thôn tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả. Lượng phát thải trung bình và đặc tính chất thải rắn được thực hiện tại xã Tây Giang, Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất thải rắn phát sinh từ 0,50-0,81 kg/người/ngày. Tổng mức phát sinh tại xã Tây Giang, Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải lần lượt là 4039 kg/ngày, 3653 kg/ngày và 3512 kg/ngày. CTRSH  được phân loại gồm thức ăn thừa (62-72%), túi nilon (8-11%), nhựa, xốp, giấy, kim loại, rác vườn (khoảng 20%). Hiện nay, hơn 90% lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt và chôn lấp. Công tác quản lý CTRSH khá tốt với 100% xã, thị trấn trên toàn huyện có quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch nông thôn mới và thành lập tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên quá trình phân loại theo mục đích xử lý chưa triệt để gây nên nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Cần có các nghiên cứu xác định chính xác hơn giá trị dinh dưỡng và nhiệt trị của chất thải rắn để thu hồi dinh dưỡng và năng lượng trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt.

Từ khóa


Chất thải rắn sinh hoạt; tái chế, đốt; chôn lấp; Tiền Hải

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Thai Binh Statistical Office, Thai Binh province socio-economic situation Report 2019, 2019.

[2]. Thai Binh Provincial People's Committee, Summary report, assessment of solid waste collection and treatment models of houshold solid waste in Thai Binh province, 2019.

[3]. Thai Binh Provincial People's Committee, Decision No. 2327/ QD-UBND approving the scheme on planning the network for treating and landfill disposal of municipal waste in communes and townships in Thai Binh province, 2010.

[4]. N. T. T. Nguyen, and N. T. Nghiem, "Determination of components and characteristics of domestic solid wastes of Kim Bang district, Ha Nam province," Journal of Water Resources and Environmental Engineering, vol. 59, pp. 132-139, 2017.

[5]. Decision No. 1600/ QD-TTg signed on August 16, 2016 by the Prime Minister approving National target program on new rural countryside program in the period of 2016 – 2020, 2016.

[6]. ASTM D5231–92, Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste, ASTM Internation, US, 2003.

[7]. TCVN 9466:2012, "Solid waste-instructions for sampling from the waste pile”, 2012.

[8]. ASTM D6009 –12, "Standard Guide for Sampling Waste Piles", ASTM International, US. 2012.

[9]. ASTM D4687–14, "Standard Guide for General Planning of Waste Sampling", ASTM International, US, 2014.

[10]. V. P. Nguyen, Text book for Solid waste management and Treatment. Construction Publishing House, 2014.

[11]. Tay Son Commune People's Committee, Report on the results of implementing socio-economic development tasks in 2019, orientations and solutions for socio-economic development and security in 2020, 2019.

[12]. People's Committee of Tien Hai town, Report on socio-economic situation in 2018: Goals, orientations, tasks and solutions in 2019, 2018.

[13]. People's Committee of Tien Hai district, Report on verification and evaluation of dossiers and results of implementation of environmental criteria in building new rural area of Tien Hai district in 2019, 2019.

[14]. People's Committee of Tien Hai District, Summary report, assessment of solid waste collection and treatment model in Tien Hai district, 2019.

[15]. QCVN 61-MT:2016/BTNMT National Technical Regulation on Domestic Solid Waste Incinerator, 2016.

[16]. Decision No. 1929/QD-UBND, Approving the outline of the scheme on planning the network of solid waste treatment facilities (non-landfill disposal) concentrated solid waste in districts and cities in Thai Binh province up to 2025, outlook towards 2035, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved