ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI CÂY RAU RỪNG CHUYỂN VỊ TẠI MÔ HÌNH KHOA LÂM NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI CÂY RAU RỪNG CHUYỂN VỊ TẠI MÔ HÌNH KHOA LÂM NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/06/20                Ngày hoàn thiện: 25/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Nguyễn Tuấn Hùng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lục Văn Cường, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Đức Chính, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng của 03 loài cây rau rừng là rau tàu bay, bồ công anh, và cải rừng tía được thu thập từ các tỉnh vùng núi phía Bắc bằng việc thử nghiệm 4 công thức thí nghiệm phân bón, 25 cây/công thức để xác định mức độ ảnh hưởng của phân đến sinh trưởng của các loài cây rau rừng. Cụ thể như sau: Công thức 1: phân chuồng hoai; Công thức 2: phân Đầu trâu (NPK); Công thức 3: phân Vi sinh (Sông Gianh) và Công thức 4: không bón phân (Đối chứng). Kết quả cho thấy có sự ảnh hưởng của các loại phân bón đến sinh trưởng chiều cao, động thái ra lá, động thái ra mầm và chất lượng cây trồng của 03 loại rau rừng. Các công thức khác nhau sử dụng trong thí nghiệm có ảnh hưởng khác nhau đến quá trình sinh trưởng của các loài cây rau rừng chuyển vị tại địa điểm nghiên cứu.


Từ khóa


Nghiên cứu; rau rừng; phân bón; sinh trưởng; thí nghiệm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. V. T. Bui, “Studying bio-ecological characteristics of some forest vegetables and proposing solutions for use management,” M. S. thesis in agricultural sciences, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2010.

[2]. V. C. Vo, Vegetable and medicinal plants. Dong Thap Publishing House, 1989.

[3]. T. B. Nguyen, and M. D. Bui, Some edible wild vegetables in Vietnam. People's Army Publishing House, Hanoi, 2007.

[4]. T. N. Le, “The effect of mixed NPK (5: 10: 3) manure fertilizing on growth, development and yield of Bo Khai (Erythropalum scandens Blume)”, Institute of Agriculture science for Southern Viet Nam, 2015. [Online]. Available: http://iasvn.org/homepage/Anh-huong-cua-phan-hon-hop-NPK-(5103)-bon-lot-den-sinh-truong,-phat-trien-va-nang-suat-rau-bo-khai-6837.html. [Accessed Feb. 12, 2020].

[5]. M. D. Tran, and T. D. Le, Techniques to plant some forest vegetables. Agriculture Publishing House, 2010.

[6]. T. K. Y. Nguyen, “Researching some ecological characteristics and proposing measures to conserve and develop valuable edible wild vegetables on Cu Lao Cham Island, Hoi An City, Quang Nam Province,” M. S. thesis in agricultural sciences, Da Nang University, 2013.

[7]. N. V. Le, and N. C. Diep, “Effect of bio fertilizer on yield of vegetables (fruit-eating vegetable) cultivated on alluvial soil of Omon district, Can Tho City,” Journal of Science -Can Tho University, vol. 23a, pp. 213-223, 2012.

[8]. N. C. Diep, N. T. Tung, N. V. Anh, and T. T. Giang, “Effects of microbial compost on vegetables cultivated on alluvial soil of Long An province,” Journal of Science - Can Tho University, vol. 18b, pp. 18-28. 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved