KHẢO SÁT TỪ TRƯỜNG CỦA DÃY NAM CHÂM KÉP SẮP XẾP THEO CẤU TRÚC HALBACH TRONG MÁY PHÁT TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG | Điệp | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT TỪ TRƯỜNG CỦA DÃY NAM CHÂM KÉP SẮP XẾP THEO CẤU TRÚC HALBACH TRONG MÁY PHÁT TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/08/20                Ngày hoàn thiện: 15/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

1. Đỗ Huy Điệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Văn Đức, Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
3. Nguyễn Xuân Quỳnh, Viện Cơ khí – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
4. Đặng Thế Ba, Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Các thiết bị máy tuyến tính sử dụng nam châm vĩnh cửu có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sóng, việc sử dụng máy phát tuyến tính trước đây được coi là khó khăn và không kinh tế do gặp nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật. Nhiều nỗ lực nghiên cứu đã được thực hiện để vượt qua những khó khăn đó, tuy nhiên kết quả thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này, nỗ lực cải thiện mật độ từ thông trong máy phát tuyến tính đã được thực hiện. Cấu trúc dãy nam châm kép Halbach được khảo sát theo các thông số kích thước của máy phát điện trong thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng nhằm tăng cường mật độ từ thông trong khe hở không khí, từ đó chọn lựa các thông số hợp lý để cải thiện hiệu suất đầu ra của máy phát điện tuyến tính. Kết quả số từ phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng và quan sát phân phối từ thông trong máy. Kết quả cũng cho thấy việc sử dụng nam châm cấu trúc Halbach kép đã tăng mật độ từ thông so với thiết bị sử dụng cấu trúc nam châm thông thường.


Từ khóa


Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng; máy phát điện tịnh tiến; dãy nam châm Halbach; mô phỏng số; từ trường.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. B. Dang, “Numerical simulation of a wave energy converter using linear generator,” Vietnam Journal of Mechanics, vol. 35, no. 2, pp.103-111, 2013.

[2]. T. B. Dang, V. T. Doan, and H. Q. Nguyen, “Designing and Analyzing of a Dual-Bouy 5kW Wave Energy Converter,” The 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics-APHydro, Hanoi - Vietnam, 2016.

[3]. T. B. Dang, D. A. Nguyen, and V. N. Phung, “Numerical Simulation and Experimental Analysis for A Linear Trigonal Double-Face Permanent Magnet Generator Used in Direct Driven Wave Energy Conversion,” Procedia Chemistry, vol. 14, pp. 130-137, 2015.

[4]. Anon, “K&J Magnetics, Inc,” 2020. [Online]. Available: https://www.kjmagnetics.com/blog.asp?p=halbach-arrays. [Accessed July 2020].

[5]. L. Yan, L. Zhang, T. Wang, Z. Jiao, C.-Y. Chen, and I-M. Chen, “Magnetic field of tubular linear machines with dual halbach array,” Progress In Electromagnetics Research, vol. 136, pp. 283-299, 2013.

[6]. N. Yao, L. Yan, T. Wang, and S. Wang, “Magnetic Flux Distribution of Linear Machines with Novel Three-Dimensional Hybrid Magnet Arrays,” Sensors, vol. 17, p. 2662, 2017, doi: 10.3390/s17112662.

[7]. W. Zhao, "design optimization of a linear generator with dual halbach array for human motion energy harvesting," M.S.thesis, Dept. Elect. & Comput. Eng., Nebraska Univ., Lincoln, NE, 2015.

[8]. J. Jun, Y. Shin, S.-J. Cho, Y.-W. Cho, S. H. Lee, and J. H. Kim, “Optimal linear generator with Halbach array for harvesting of vibration energy during human walking,” Advances in Mechanical Engineering, vol. 8, no, 5, pp. 1-8, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved