THỰC TRẠNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2017

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 21/03/19

Các tác giả

1. Trần Bảo Ngọc Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Ngọc Uyển, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng xếp loại tốt nghiệp các sinh viên diện cử tuyển Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017. Sử dụng phương pháp mô tả thiết kế cắt ngang từ hồ sơ thứ cấp quản lý văn bằng các sinh viên tốt nghiệp tại Phòng Công tác học sinh sinh viên. Có tất cả 341 sinh viên cử tuyển giai đoạn 2013-2107 đã tốt nghiệp, gồm 20 dân tộc từ 22 tỉnh Bắc Trung bộ trở ra. Kết quả xếp loại tốt nghiệp: Khá 29,9%; Trung bình khá 25,8% và Trung bình 44,3% (kém hơn rõ rệt khi so sánh với sinh viên diện ngân sách cùng năm tốt nghiệp). Phân tích đơn biến thấy: nữ giới; năm tốt nghiệp 2016, 2017; vùng đồng bằng Sông Hồng và Đông Bắc có tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá cao hơn có ý nghĩa. Nghiên cứu đã cho thấy xếp loại tốt nghiệp sinh viên cử tuyển tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên không cao. Nhóm tác giả sẽ tiếp tục có các nghiên cứu tiếp theo tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này và đề xuất giải pháp khắc phục.


Từ khóa


xếp loại tốt nghiệp, sinh viên cử tuyển, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved