TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/08/20                Ngày hoàn thiện: 16/12/20                Ngày đăng: 24/12/20

Các tác giả

1. Cao Phương Nga Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Thu, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, môi trường đầu tư tác động đến các quyết định đầu tư và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Khi nghiên cứu về môi trường đầu tư của các địa phương có nhiều khía cạnh tiếp cận khác nhau. Khảo cứu các công trình khoa học liên quan đến các yếu tố môi trường đầu tư của một quốc gia, một địa phương của các tác giả trong nước và quốc tế, các kết quả thu được nhờ tổng hợp, khái quát các yếu tố môi trường đầu tư và sự tác động của nó đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp. Đó là các yếu tố sau: Chính trị pháp lý, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động, văn hóa xã hội, quy mô thị trường… Nhìn chung, khi môi trường chính trị - pháp luật ổn định, cơ sở hạ tầng phát triển, chi phí đầu vào thấp, thị trường tăng trưởng tốt và điều kiện văn hóa xã hội dễ thích nghi thì các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đầu tư vào địa phương. Qua đó, tác giả thấy được những khoảng trống tri thức trong các nghiên cứu, tạo nền tảng và cơ sở để hoàn thiện các công trình nghiên cứu tiếp theo.


Từ khóa


môi trường đầu tư; thể chế; chính sách; doanh nghiệp; cơ sở hạ tầng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. Dollar, M. Hallward‐Driemeier, and T. Mengistae, “Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies,” Economic Development and Cultural Change vol. 54, no. 1, pp. 1-31, October 2005.

[2]. The World Bank, “A better investment climate for everyone,” World development report 2005, 2006.

[3]. A. H. W. Stone, D. Kaufmann, and G. Batra, Investment Climate Around the World: Voices of the Firms from the World Business Environment Survey, Washington, DC: World Bank, 2003.

[4]. J. I. Gallan, J. Gonzalez-Benito, and J. Zuñiga-Vincente, “Factors determining the location decisions of Spanish MNEs: an analysis based on the investment development path,” Journal of International Business Studies, vol. 38, pp. 975–997, 2007.

[5]. Asean Development Bank report, Improving the Investment Climate in Indonesia, 2005.

[6]. C. M. Rogerson, and J. M. Rogerson, “Improving the business environment of
Johannesburg,” Development Southern Africa, no. 27, pp. 577-593, 2010.

[7]. N. Ershova, “Investment climate in Russia and challenges for foreign business: The case of Japanese companies,” Journal of Eurasian Studies, vol. 2017, no. 8, pp. 151-160, April 2017.

[8]. T. N. Hoai, “Factors "soft infrastructure" impact on attracting local investment: Tested by regression model,” Journal of Economic Development, no. 201, pp. 57-69, July 2007.

[9]. D. N. Tho et al., "Investigation and assessment of the investment environment in Tien Giang province and propose solutions to mobilize social resources for development investment," Research project of Tien Giang province, 2005.

[10]. T. N. Nghia, "The impact of economic institutions on the investment environment," Journal of Economic Research, no. 4, pp. 17-30, 2006.

[11]. Mai Nguyen, “Vietnam investment environment”, Conference Paper, Vietnam National Univesity Hanoi, 2013.

[12]. Q. N. Viet, Investment environment towards sustainable development in Vietnam. National Political Publishing House, 2013.

[13]. C. P. Toan, “Marketing place with attracting development investment in Thai Nguyen province,” PhD Thesis, University of National Economics, 2010.

[14]. B. A. Newton, “The factors affecting the location of foreign direct investment by U.S. companies pre and post 9-11,” A Senior Scholars Thesis, Texas A & M University, 04/2008.

[15]. A. K. Dixit, and R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty, 1st Edition, Princeton University Press, 1994.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved