VẬN DỤNG PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 21/03/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa tư tưởng đạo đức với những trải nghiệm thực tiễn trong suốt hành trình cứu nước, đọng lại ở lối sống, hành vi ứng xử của Người. Nội dung phong cách làm việc Hồ Chí Minh mang tính dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, nói đi đôi với làm. Trong đó, phong cách nêu gương được Hồ Chí Minh quán triệt trong ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với công việc; quan trọng hơn, muốn nêu gương được nói phải đi đối với làm. Do đó, nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, là việc làm cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa


Phong cách Hồ Chí Minh, phong cách làm việc, phong cách nêu gương, cán bộ, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved