ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO | Trường | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày hoàn thiện: 27/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

Mai Xuân Trường Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi công bố kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và định lượng đồng thời vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 trong thuốc Scanneuron-Forte và Haneuvit bằng phương pháp HPLC. Kết quả cho thấy sai số khi xác định vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 đều nhỏ hơn 2% với độ thu hồi của vitamin B1 từ  98,57 % đến 99,61 %; của B6 từ  98,36 % đến 99,61 %; của B12 từ  98,57 % đến 99,24 %.

Từ khóa


vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12, Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Chu Ngọc Châu, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Cúc, Vũ Thị Thu Hương, Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009.

[2]. Nguyễn Phi Hải, Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng 3 hoạt chất vitamin B1, B6, B12 trong sản phẩm thuốc tiêm đông khô Neutrivit 5000 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Luận văn thạc sỹ kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016.

[3]. C. K. Markopoulou, K. A. Kagkadis, J. E. Koundourelli, “An optimized method for the simultaneous determination of vitamins B1, B6, B12 in multivitamin tablets by highperformance liquid chromatography”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2002.

[4]. TCVN 5164:2008 (EN 14122:2003) Tiêu chuẩn xác định Vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

[5]. TCVN 9513:2012 (EN 14663:2005) Tiêu chuẩn xác định vitamin B6 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

[6]. TCVN 9514:2012 Tiêu chuẩn xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved