PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/10/20                Ngày hoàn thiện: 16/12/20                Ngày đăng: 24/12/20

Các tác giả

1. Vũ Bạch Diệp Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Hồng Linh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm qua diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp để nhường đất cho phát triển đô thị, phát triển công nghiệp. Nguồn cung lương thực và thực phẩm nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu người dân tuy nhiên ô nhiễm môi trường có nguy cơ ngày càng cao. Phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu, tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm, có chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Nguồn số liệu thứ cấp được phân tích và tổng hợp bằng các phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2019 đã có chiều hướng phát triển tốt, giá trị sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng đạt 3,47%. Cơ cấu nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn về khoa học công nghệ, quy hoạch... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp đô thị cho tỉnh trong thời gian tới.


Từ khóa


Phát triển; nông nghiệp; đô thị; tỉnh Thái Nguyên; kinh tế

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. General Statistics Office, Vietnam Statistical Yearbook 2019. Statistical Publishing House, Hanoi, 2019.

[2]. FAO (2001), The special programme for food security: Urban and peri - urban agriculture, SPFS/DOC/27.8 Revision 2 Handbook Series Vol.3.

[3]. V. T. Le, “Identifying urban agriculture in Vietnam,” The 3rd Vietnam International Workshop, Subcommittee on Rural, Modern Vietnam Agriculture, Hanoi, 2008, vol. 4, pp. 272 - 280.

[4]. X. D. Vu, Research on building eco-ecological models suitable in the process of industrialization modernization and urbanization in Ho Chi Minh City, Synthesis report of the topic, Institute of Economics Ho Chi Minh City, 2003.

[5]. V. T. Le, N. N. Nguyen, A. T. Ha, X. T. Nguyen, and K. D. Nguyen, “Efficiency of some models for agricultural production by ecological urban in Thai Nguyen city,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 85, no. 09/2, pp. 119-123, 2010.

[6]. V. T. Le, X. T. Nguyen, N. N. Nguyen, and A. T. Ha, “Agricultural planning of Thai Nguyen city to 2020 in the directions of urban ecological agriculture,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 82, no. 6, pp. 51-57, 2009.

[7]. General Statistics Office, Thai Nguyen Statistical Yearbook 2019. Statistical Publishing House, 2019.

[8]. J. Li, K. C. Seto, J. Bai, “Urban economic development, changes in food consumption patterns and land requirements for food production in China,” China Agricultural Economic Review, vol. 7, issue 2, pp. 240-261, 2015.

[9]. T. T. Dao, “Foreign Experience in Urban Agricultural Development,” Report on Scientific Research, Department of Agriculture and Rural Development, Hanoi, 2003.

[10]. FAO, Growing greener cities in Africa - First status report on urban and peri - urban horticulture in Africa, Rome, ISBN 978 - 92 - 5 - 107286 – 8, 2012.

[11]. B. Lee, T. Binns, and A. Dixon, “The dynamics of urban agriculture in Hanoi, Vietnam,” Field Actions Science Reports, Special Issue 1 - Urban Agriculture, 2010, pp. 2-9.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved