TÌM HIỂU VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH QUA MỘT SỐ TRUYỆN THƠ NÔM TÀY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/11/20                Ngày hoàn thiện: 10/12/20                Ngày đăng: 14/12/20

Các tác giả

1. Ngô Thị Thu Trang Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Mai, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Truyện thơ Nôm Tày là một bộ phận tiêu biểu của văn học dân tộc thiểu số. Những giá trị của truyện thơ Nôm Tày cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống xã hội hiện nay. Một trong những giá trị tiêu biểu mà truyện thơ Nôm Tày đem lại có ý nghĩa giáo dục lớn đối với con người đó là văn hóa ứng xử. Với mục đích làm rõ những biểu hiện và giá trị văn hóa ứng xử trong gia đình qua một số truyện thơ Nôm Tày, chúng tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tiếp cận liên ngành; phương pháp khảo sát, thống kê; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, đối chiếu... Kết quả cho thấy, trong số 25 truyện thơ Nôm Tày được khảo sát có đến 21 truyện thơ đề cập đến mối quan hệ vợ chồng, 12 truyện thơ đề cập đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ anh em chỉ chiếm 4/25 truyện thơ… Bài viết đã góp phần làm rõ những biểu hiện của văn hóa ứng xử gia đình trong truyện thơ Nôm Tày, làm rõ ý nghĩa giáo dục đạo đức và giá trị văn hóa của bộ phận văn học này, qua đó góp phần vào việc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tày nói riêng và của các dân tộc thiểu số nói chung.


Từ khóa


văn học; truyện thơ Nôm; dân tộc thiểu số; Tày; văn hóa ứng xử.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. N. Phan, Literature of the ethnic minority groups in Vietnam before the August Revolution of 1945, Culture Publishing House (in Vietnamese), Ha Noi, 1981.

[2]. Trieu An, Sino-Nom literature by Tay ethnic minority, Nation’s Culture Publishing House (in Vietnamese), Ha Noi, 2008.

[3]. T. An, Nom Tay and poetic stories. Literature Publishing House, Ha Noi, 2003.

[4]. T. H. Kieu, Nom story, development history and poetic genre. Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[5]. D. N. Phan, Literature of the ethnic minority groups in Vietnam. National Culture Publishing House, Ha Noi, 1997.

[6]. Q. N. Vo, Folk literature of ethnic minority groups in Vietnam. Professional College and Secondary Publishing House, Ha Noi, 1987.

[7]. P. Luu, ed. Literary theory, Education Publishing House (in Vietnamese), Ha Noi, 2012.

[8]. Vietnam Academy of Social Sciences, Academy of Sino-Nom Studies, The complete collection of narrative poems in Nom language by the ethnic minority groups of Vietnam, vol. 4, Social Sciences Publishing House (in Vietnamese), Ha Noi, 2008.

[9]. A. T. Vu, Narrative poems by Tay ethnic minority – origins, developmental process and literary devices, Vietnam National University Press (in Vietnamese), Ha Noi, 2004.

[10]. T. T. T. Ngo, and T. H. H. Nguyen, “Characteristics of female characters in certain narrative poems by Tay ethnic minority,” (in Vietnamese), Journal of Literature Studies, vol. 566, no. 4, pp. 19- 28, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved