VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/11/20                Ngày hoàn thiện: 11/12/20                Ngày đăng: 14/12/20

Các tác giả

Đồng Văn Quân Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nguyên tắc tập trung dân chủ do V. I. Lênin đề xuất và đã trở thành nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của các chính đảng cộng sản. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của toàn hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các phương pháp phân tích và tổng hợp, đối chiếu và so sánh, khái quát hóa và trừu tượng hóa, bài báo phân tích, làm rõ tư tưởng của V. I. Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất, nội dung cơ bản của nguyên tắc này. Bài báo đã phân tích, làm rõ nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và Nhà nước ta, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc này ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số biện pháp tăng cường việc thực hiện nguyên tắc trên ở nước ta hiện nay.


Từ khóa


nguyên tắc; dân chủ; tập trung; Đảng; Nhà nước.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. P. Nguyen, Democracy and democratic centralization: Theory and practice, Social Science Publishing House, Hanoi, 2000.

[2]. V. Anh, "Principle "democratic centralization" and Ho Chi Minh's thought," Labor and Trade Union Magazine, no. 229, pp. 3 - 4, 2000.

[3]. C. B. Hoang, “The hierarchical nature of the democratic category and its comprehensive content, ” Journal of Information Theory, no. 6, pp. 8 - 12, Hanoi, 2001.

[4]. T. Do, “Democracy centralization - Basic principles in the organization, work and actions of the Party,” Journal of Political Theory, no. 2, pp. 3 - 6, 2003.

[5]. V. H. Nguyen, "Ho Chi Minh Ideology on Democracy on public survant assessment," Journal of Philosophy, vol. 348, no. 5, pp. 14 - 21, Ha Noi, 2020.

[6]. C. Hoang, "90 years of Communist Party on Administrative Establishment - Achievement and Experience," Journal of Political Theory, no. 2, pp. 15 - 21, Ha Noi, 2020.

[7]. Communist Party of Vietnam, Charter of the Communist Party of Vietnam, Hanoi: National Politics Publisher, 2011.

[8]. National Assembly of Vietnam, Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, Hanoi: National Politics Publisher, 2013.

[9]. Vietnam Trade Union, Charter of Vietnam Trade Union, Hanoi: Labour Publisher, 2014.

[10]. V. I. Lenin, Complete work, vol. 36, Moscow: Advanced Publisher, 1977.

[11]. V. I. Lenin, Complete work, vol. 44, p. 207, Moscow: Advanced Publisher, 1977.

[12]. Ho Chi Minh, Complete work, vol. 5, Hanoi: National Politics Publisher, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved