KIỂM TRA ĐỘ BỀN TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ MỘT XY LANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/11/20                Ngày hoàn thiện: 27/08/21                Ngày đăng: 27/08/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thanh Tuấn Email to author, Trường Đại học Nha Trang
2. Huỳnh Lê Hồng Thái, Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra độ bền của trục khuỷu động cơ một xy lanh bằng phương pháp mô phỏng. Đối tượng sử dụng trong nghiên cứu này là trục khuỷu của động cơ của xe gắn máy Honda Blade. Quá trình mô phỏng được thực hiện trong điều kiện trục khuỷu làm việc và chịu tác động của các tải trọng lớn nhất. Các tải trọng này được tính toán từ lý thuyết ứng với các chế độ làm việc của trục khuỷu và chúng được sử dụng cho quá trình mô phỏng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng trục khuỷu đảm bảo độ bền trong các điều làm việc ứng với tải trọng lớn nhất. Mô phỏng này cũng là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm tính toán và thiết kế chế tạo trục khuỷu đáp ứng được yêu cầu và điều kiện làm việc của từng loại động cơ khác nhau trong thực tế. Nghiên cứu này góp phần làm giảm thời gian và chi phí trong thiết kế và thử nghiệm độ bền của trục khuỷu.


Từ khóa


Động cơ một xy lanh; Độ bền; Mô phỏng; Trục khuỷu; Honda Blade

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. T. Tran, Design calculation of the internal combustion engine. Publishing company Danang University, 2007.

[2] T. T. Nguyen, “Testing of conecting rod manufacturing materials by simulation shoftware,” Vietnam Mechanical Engineering Journal, no. 6, pp. 32-35, 2016.

[3] P. Thejasree, G. D. Kumar, and S. L. P. Lakshmi, “Modelling and Analysis of Crankshaft for passenger car using ANSYS,” Materialstoday, vol. 4, no. 10, pp. 11292-11299, 2017.

[4] B. Yu, Q. Feng, and X. Yu, “Dynamic simulation and stress analysis for reciprocating compressor crankshaft,” Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 227, no. 4, pp. 845-851, 2012.

[5] S. Efendi and Andoko, “Design and Simulation of Cracks in A Four-Cylinder Engine Crankshaft Using Finite Element Method,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 494, International Conference on Mechanical Engineering Research and Application 23–25 October 2018, Malang, Indonesia, 2018.

[6] M. F. Zainudin, A. B. Rosli, G. L. Ming, T. Z. S. Ali, and B. A. Sup, “Design and Stress Simulation of Crankshaft for Slider-Crank Drive Stirling Engine,” Applied Mechanics and Materials, vol. 699, pp. 678-683, 2020, doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.699.678.

[7] Honda, “Honda part diagrams,” 2020. [Online]. Available: https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/350MOTO/XL/1988/XLX350RJ/Engine/PISTON CRANKSHAFT/13KV2JB1/E__1100/1/12460. [Accessed Dec. 27, 2020].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3807

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved