RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN QUA MÔN GIAO TIẾP SƯ PHẠM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/12/20                Ngày hoàn thiện: 22/12/20                Ngày đăng: 24/12/20

Các tác giả

Đầu Thị Thu Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đổi mới và phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Để đào tạo đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, các trường sư phạm cần chú trọng hoạt động rèn nghề, rèn các kỹ năng sư phạm cho sinh viên, trong đó có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm. Bài báo này giới thiệu những vấn đề cơ bản về rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm qua môn Giao tiếp sư phạm. Các kết quả thu được nhờ tổng hợp lý thuyết và thực tiễn dạy học môn Giao tiếp sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã xác định nội dung, quy trình, biện pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên qua môn giao tiếp sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông.


Từ khóa


kỹ năng; tình huống sư phạm; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; môn Giao tiếp sư phạm; sinh viên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Education and Training, The Regulation of Junior High Schools, High Schools, and High Schools with Multiple Levels of Education (Published with Circular 32/2020/TT-BGDĐT), 2020.

[2]. T. M. N. Pham, “Situation of pedagogical communication skills with children of preschool students,” Education Journal, Sai Gon University, Special no., pp. 43-46, 2020.

[3]. T. P. T. Nguyen, “Training skills in detecting and handling pedagogical situations of teaching math in elementary schools,” Science Journal, Quy Nhon University, vol. 12, no. 4, pp. 35-48, 2018.

[4]. P. Hoang, Vietnamese dictionary. Da Nang publisher, 2000.

[5]. K. V. Nguyen, Psychology dictionary. The Gioi publisher, 2011.

[6]. T. T. B. Nguyen, How to Develop History Self-Studying Skill for Students. University of Education publisher, 2014.

[7]. T. T. H. Le, “Training practical skills for students in teaching history at Thai Nguyen High School,” Journal of Education, Special no. 1, pp. 83-86, 2020.

[8]. Department of Psychology, Pedagogical Communication. Thai Nguyen University publisher, 2019.

[9]. T. P. M. Do, “Some activities to develop critical thinking in teaching the "cultural interference" module,” Journal of Education, no. 474 (Part 2 - 3/2020), pp. 52-55, 2020.

[10]. Ministry of Education and Training, Code of conduct in preschool and universal education establishments information (Published following Circular 06/2019/TT-BGDĐT), 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved