TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/12/20                Ngày hoàn thiện: 26/01/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Phương Mai Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Khánh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này đánh giá nhận thức về các dịch vụ sinh thái rừng của học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên để thấy được mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc nhận thức của học sinh thuộc khu vực đô thị tại một tỉnh miền núi có rừng. Ngoài các biện pháp thu thập và phân tích số liệu và tài liệu thứ cấp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với hơn 300 học sinh trong toàn trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương đều nhận biết được các nhóm dịch vụ sinh thái, tuy nhiên hơn 70% học sinh nhận biết các dịch vụ cung cấp và dịch vụ điều tiết nhưng chỉ khoảng 40% học sinh nhận biết được các dịch vụ văn hóa. Các em cũng có nhận thức đúng đắn về các tác động của con người và những hành động cụ thể phù hợp với học sinh để bảo vệ rừng. Nhận thức của học sinh là kết quả của sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và các tác động từ bên ngoài xã hội. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các em học sinh mong muốn có được nhiều chương trình trải nghiệm và các hoạt động thực tế trong thiên nhiên để nâng cao hơn nữa nhận thức về các dịch vụ hệ sinh thái rừng và bảo vệ rừng.


Từ khóa


Giáo dục môi trường; Dịch vụ sinh thái rừng; Đánh giá nhận thức; Học sinh; Trung học cơ sở

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Milleninum Ecossytem Asssessment, Ecosystem and Human Well-being: Current state and trends, vol. 1, Island Press, Washington, DC, 2005.

[2] T. P. M. Nguyen, T. D. Nguyen, and T. P. T. Nguyen, “Education of forestry protection in the secondary schools toward sustainable development goals,” in Proc. International Conference on Sustainable Development and the Roles of Universities in the Fourth Industrial Revolution, 2020, pp. 333–338.

[3] T. T. Tran et al., “Analysis of the awareness, knowledge, attitude and behaviors towards environment of lower and upper secondary school students in Ninh Kieu district, Can Tho city,” Can Tho University Journal of Science, no. 27, pp. 100–107, 2013.

[4] S. Collado, C. D. Rosa, and J. A. Corraliza, “The effect of a nature-based environmental education program on children’s environmental attitudes and behaviors: A randomized experiment with primary schools,” Sustainability, vol. 12, no. 17, 2020, doi: 10.3390/su12176817.

[5] G. Torkar, “Secondary school students’ environmental concerns and attitudes toward forest ecosystem services: Implications for biodiversity education,” International Journal of Environment Science and Education, vol. 11, no. 18, pp. 11019–11031, 2016.

[6] T. Tam, “Review and unify data on three forest types in Thai Nguyen province,” 2020. [Online]. Available: http://thainguyen.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/ra-soat-thong-nhat-so-lieu-3-loai-rung-tinh-thai-nguyen. [Accessed December 1, 2020].

[7] T. H. Le, and V. H. Phung, “State and sollutions for ability developement in educating natural subjects of teacher s at secondary schools, response to educational renovation in the future,” (in Vietnamese), Journal of Education , special isssue , pp. 210–213, April 2019.

[8] T. H. Cao, “Skills of self-awareness of urrent high school students,” Dong Nai University Journal of Science, vol. 8, pp. 7–14, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved