NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA LỢN LANDRACE VÀ YORSHIRE NHẬP TỪ MỸ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/11/20                Ngày hoàn thiện: 19/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Hà Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Ngô Anh Tú, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Vũ Văn Quang, Viện Chăn nuôi

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên 60 lợn đực hậu bị (30 con giống Landrace, 30 con giống Yorkshire nhập từ Mỹ) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và 20 lợn đực trưởng thành (10 lợn đực Landrace và 10 lợn đực Yorkshire có nguồn gốc Mỹ) nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch. Lợn được nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn, Hoà Bình - Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khả năng sinh trưởng của lợn đực hậu bị Landrace và Yorkshire là rất tốt. Lợn Landrace và Yorkshire có khả năng tăng khối lượng đạt lần lượt là 887,92 và 868,54 g/con/ngày; dày mỡ lưng đạt lần lượt là 11,75 và 11,35 mm, tỷ lệ nạc đạt 59,22 và 59,53% tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt lần lượt là 2,48 kg và 2,46 kg. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực Landrace và Yorkshire tương đối tốt:  thể tích tinh dịch đạt lần lượt là 236,13 và 230,05 ml; hoạt lực tinh trùng đạt 81,25 và 81,05%; Nồng độ tinh trùng đạt 236,75 và 236,95 triệu/ml và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác đạt 53,89 và 52,45 tỷ/lần. Yếu tố giống, mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt đến thể tích tinh dịch và chỉ tiêu tổng hợp VAC, còn những chỉ tiêu khác ít bị ảnh hưởng. Chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire có xu hướng đạt giá trị cao nhất vào mùa Xuân.


Từ khóa


Lợn đực Landrace; lợn đực Yorshire; tinh dịch lợn đực Landrace; tinh dịch lợn đực Yorshire; chất lượng tinh dịch lợn đực Landrace và Yorshire

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. P. Doan, H. V. Pham, M. X. Tran, T. V. Luu, S. V. Doan, T. D. Vu, and B. V. Dang, “Growth capacity, backfat thickness and selective orientation for Duroc, Landrace and Yorkshire boars at Dabaco Nuclear Pigs Co., Ltd.,” (in Vietnamese), Journal of Science and Development, vol. 13, no. 8, pp. 1397-1404, 2015.

[2]. H. X. Phan, “Evaluation of growth, productivity and meat quality in Landrace, Yorkshire and F1 pigs (Landrace x Yorkshire),” Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 01, no. 5, pp. 31-35, 2007.

[3]. H. L. Mai, C. C. Le, “Semen quality of Yorshire and Landrace boars keep in Vinh Phuc“, Journal of Animal Science and Technology, National Institute of Animal Husbandry, no. 17, pp.1-6, 2009.

[4]. A. K. I. Youssao, V. Verleyen, C. Michaux, A. Clinquart, and P. Leroy, “Evaluation par ultrasonographie en temps réel de la teneur en gras intramusculaire du porc Piétrain,” Ann. Méd. Vét., vol. 146, no. 6, pp. 249-255, 2002

[5]. D. Knecht, S. Zrodod, and K. Duzidski, “The influence of boar breed and season on semen parameters,” South African Journal of Animal Science, vol. 44, pp. 1-9, 2014.

[6]. K. Buranawit, and N. Imboonta, “Genetic Parameters of Semen Quality Traits and Production Traits of Pure-bred Boars in Thailand,” Thai J Vet Med., vol. 46, no. 2, pp. 219-226, 2016.

[7]. H. X. Phan, “Identification of several indicators of reproduction, productivity and meat quality of Landrace and Yorkshire pigs with different Halothane genotypes,” Agricultural doctoral thesis, National Institute of Animal Husbandry, Ha Noi, 2002.

[8]. S. Y. Huang, Y. H. Kuo, Y. T. Lee, H. L. Tsou, E. C. Lin, C. C. Ju, and W. C. Lee, “Association of heat shock protein 70 with semen quality in boars,” Animal Reproduction Science, vol. 63, pp. 231-240, 2002.

[9]. J. Kunc, J. Mrkun, and M. Kosec, “Study of reproduction ability in boars,” Animal Breeding Abstracts, vol. 69, no. 5, p. 3109, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved