ĐA DẠNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẪU GIỐNG DƯA THƠM NHẬP NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/11/20                Ngày hoàn thiện: 21/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Phạm Quang Tuân Email to author, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Lê Thị Minh Thảo, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Vũ Văn Liết, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. Vũ Thị Xuân Bình, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6. Nguyễn Trung Đức, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ đa dạng và khả năng sinh trưởng phát triển của 30 dòng dưa thơm thuộc hai biến chủng khác nhau là Cantaloupensis (dòng D1 đến D22) và Reticulatus (dòng D23 đến D30). Các dòng dưa thơm được phát triển tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (CRDI) bằng phương pháp tự thụ phấn từ các nguồn vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và Israel. Thí nghiệm đánh giá 30 dòng dưa thơm trong điều kiện nhà lưới có mái che trong vụ Xuân và Thu Đông năm 2019. Kết quả cho thấy rằng, hầu hết các mẫu giống dưa thơm nghiên cứu có khả năng sinh trưởng tốt khi trồng trong điều kiện nhà có mái che tại Gia Lâm, Hà Nội. Các mẫu giống dưa thơm có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn ngày, có các đặc điểm nông học tốt, chống chịu sâu bệnh khá tốt, năng suất quả và hạt cao; các mẫu giống biểu hiện mức độ đa dạng cao về các đặc điểm hình thái. Nghiên cứu xác định được 5 mẫu giống ưu tú là D13, D17, D20, D24, D27. Đây là các vật liệu quan trọng được sử dụng trong các chương trình chọn tạo giống tiếp theo để bảo tồn và duy trì. Các thông tin về mức độ đa dạng dựa trên kiểu hình có ý nghĩa trong việc lựa chọn mẫu giống phục vụ cho công tác chọn tạo giống dưa năng suất và chất lượng cao.


Từ khóa


dưa thơm; đa dạng di truyền; khả năng kết hợp; diallel; sinh trưởng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Aroucha E. M., C. M. de Sousa, J. F. Medeiros, B. Glêidson, I. B. do Nascimento, and N. O. de Araújo, “Pre-Harvest Application of Plant Biostimulant on the Quality and Shelf-Life of Yellow Melon (Cucumis melo L.),” Journal of Agricultural Science, vol. 10, no. 2, p. 252, 2018.

[2]. M. Mugheri, A. Baloch, M. Baloch, T. Yasir, N. Gandahi, G. Jatoi, A. Baloch, M. Ali, and I. Baloch, “Genetic Diversity Analysis through Phenotypic Assessment in Bt-Cotton Germplasm,” Sindh University Research Journal-SURJ (Science Series), vol. 49, no. 4, pp. 739-742, 2017.

[3]. M. T. T. Le, T. T. Nguyen, T. C. Luu, and V. H. Do, “Evaluation of growth, development and yield of some pear-shaped melon varieties in Bat Xat district, Lao Cai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 193, no. 17, pp.135-139, 019.

[4]. L. Liu, F. Kakihara, and M. Kato, “Characterization of six varieties of Cucumis melo L. based on morphological and physiological characters, including shelf-life of fruit.” Euphytica, vol. 135, no. 3, p. 305, 2004.

[5]. V. L. Vu, and D. D. Hoang, “Evaluation of growth, development and yield of some imported pear melon varieties from China in Gia Lam, Hanoi,” Vietnam Journal of Agricultural Science, vol. 10, no. 2, pp. 238-243, 2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved