ẢNH HƯỞNG KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY KHOAI NƯA TẠI BÁT XÁT, LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/11/20                Ngày hoàn thiện: 21/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Trần Danh Việt, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội – Viện Dược liệu
3. Đào Văn Núi, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội – Viện Dược liệu
4. Lê Đức Tâm, Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo – Viện Dược liệu
5. Trần Thị Kim Dung, Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc Gia – Viện Dược liệu

Tóm tắt


Nghiên cứu xác định khoảng cách trồng và chế độ phân bón cho cây khoai nưa (Amorphophallus konjac K.Koch) tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Thí nghiệm một nhân tố, được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm 30 m2. Thí nghiệm khoảng cách được bố trí với 3 công thức 50 x 70 cm; 50 x 50 cm; 50 x 30 cm. Thí nghiệm nghiên cứu chế độ phân bón được bố trí với 4 công thức: Không bón phân; 100 kg N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O/ ha; 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O/ ha; 140 kg N + 60 kg P2O5 + 160 kg K2O/ ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách trồng khoai nưa 50 x 50 cm cho năng suất dược liệu khoai nưa cao nhất (đạt 155,47 tạ/ha) và với công thức phân bón 120 kg N + 50 kg P2O5 + 140 kg K2O/1 ha cho năng suất cao nhất (170,83 tạ/ha).


Từ khóa


khoảng cách trồng; chế độ phân bón; Bát Xát; Lào Cai; khoai nưa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Institute of Medicinal Materials, List of medicinal plants in Vietnam. Science and Technology Publishing House, 2017.

[2]. V. T. Tran, V. H. Ha, M. Q. Nguyen, and V. D. Nguyen, “Study on composition and distribution of Glucoman tubers (Amorphophalluss spp.) In some northern mountainous provinces of Vietnam,” Forestry Science and Technology, vol. 5, no. 5, pp. 118-125, 2017.

[3]. Institute of Medicinal Materials, Medicinal plants and medicinal animals, vol. II. Publishing scientific and technical, 2006.

[4]. J. A.Douglas, J. M. Follett, and J. E.Waller, “Effect of three plant densities on the corm yield of konjac (Amorphophallus konjac) grown for 1 or 2 years,” New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, vol. 34, pp. 44-139, 2006.

[5]. W. L. A. Hetterscheid, and S. Ittenbach, “Everything you always wanted to know about Amorphophallus but were afraid to stick your nose into,” Aroideana, vol. 19, pp. 7-129, 1996.

[6]. P. Y. Liu, Z. S. Lin, and Z. X. Guo, “Research and Utilization of Amorphophallus in China,” Acta Botanica Yunnanica, vol. Suppl. X, pp. 48-61, 1998.

[7]. M. Y. Martini, N. Nur Liyana, R. A. Halim, O. Radziah, A. B. Nur Suhaili, Y. Iffatul Arifah, and Y. Siti Salwa, “Sweet Potato Growth and Yield as Affected by Application of Inorganic Fertilizer and Biofertilizer,” Trans. Malaysian Soc. Plant Physiol, vol. 23, pp. 23-29, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved