ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI XÃ CANH NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI | Hường | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI XÃ CANH NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/02/21                Ngày hoàn thiện: 23/02/21                Ngày đăng: 28/04/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Hường Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Ngọc Hà, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Trường Sơn, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu về hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu là thu thập thông tin, phương pháp điều tra khảo sát thực tế, phương pháp thống kê và xử lý thông tin. Bài báo đã khảo sát 359 hộ dân trên tổng số 3.503 hộ. Với lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày trung bình là 0,51 – 0,65 kg/ người/ ngày và lượng rác thải trung bình của của toàn xã là 7,5 tấn/ ngày tuy nhiên chất thải rắn sinh hoạt trong xã 1 tuần chỉ có 2 lần thu gom và điểm tập kết rác diện tích chỉ đạt khoảng 500 m2, lượng rác thường xuyên ùn ứ ra đường. Hình thức thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã còn lạc hậu, chưa có lò đốt rác, chỉ đốt rác lộ thiên, ý thức người dân, xử lý còn hạn chế, gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu cũng đưa ra những đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Từ khóa


Chất thải rắn; Quản lý; Ô nhiễm; Canh Nậu; Thu gom

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Natural Resources and Environment, National environmental status report, 2019.

[2] O. T. T. Pham, “Assessment on management of domestic solid wastes and solutions in Dong Hung district, Thai Binh,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 6, pp. 528-535, 2020.

[3] H. V. Tran, T. H. Hoang, and H. C. Vo, “Household solid waste generation and management in Tien Hai district, Thai Binh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no 8, pp. 91- 97, 2020.

[4] H. T. Tran, and T. T. Dau, “Assessment of current status and proposal of solutions for improving solid wastes management at Minh Nghia village, Nong Cong town, Thanh Hoa province,” VNU Journal of Science Earth and Environmental Sciences, vol. 32, no. 1S, pp. 173-178, 2016.

[5] T. N. T. Nguyen, “Evaluating current status and proposing solutions for domestic solid wastes management in BacNinh province”, TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 6, pp. 355-361, 2020.

[6] People's Committee of Canh Nau Commune, Report of implementing socio-economic development tasks in 2019; Orientations and objectives of the 2020 economic goal, 2020.

[7] Hanoi People's Committee, Decision 16/2013, Regulation on common solid management in Hanoi city, 2013.

[8] H. T. Nguyen, T. N. H. Tran, T. B. H. Nguyen, and T. B. Lien Nguyen, “Current situation of air environment by the production process of fine art furniture village in Canh Nau commune, Thach That district, Ha Noi,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07/3, pp. 491-497, 2020.

[9] Vietnam Government, Decree on waste and scrap management, No 38/2015 dated 24/4/2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3976

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved