SỬ DỤNG BIỆN PHÁP VI SINH ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA DẦU MỠ TẠI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT SẮT THÉP ĐA HỘI, TỈNH BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/02/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Làng nghề sắt thép Đa Hội (Bắc Ninh) là một công xưởng khổng lồ, các lò đúc, cán thép đỏ lửa ngày đêm, với các sản phẩm đa dạng hiện gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải. Một trong những loại hình ô nhiễm đặc trưng do hoạt động sản xuất của làng nghề gây ra là ô nhiễm dầu mỡ trong nước thải. Phương pháp nghiên cứu là thu thập thông tin, phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng, phương pháp thống kê, xử lý số liệu, tính toán, phương pháp phân tích. Mục tiêu của nghiên cứu tập trung đánh giá hiệu quả các phương pháp vi sinh và vật liệu sinh học trong xử lý nước thải sản xuất tại làng nghề. Xử lý nước thải sản xuất của làng nghề bằng biện pháp cánh đồng lọc hiệu quả xử lý; đạt 59,8 đối với dầu mỡ; 52,24% đối với sắt; 63,43% đối với chất rắn lơ lửng; 58,18% đối với tổng chất rắn lơ lửng; 72,8% đối với BOD5, 76,77% đối với COD. Sử dụng biện pháp xử lý vi sinh (bằng vật liệu vi sinh tự tạo) đạt hiệu quả cao, có tính khả thi cao; hiệu quả xử lý đối với vật liệu X đạt 82,57% đối với dầu mỡ, 81,64% đối với sắt, 53,71% đối với tổng chất rắn lơ lửng, 66,18% đối với tổng chất rắn; 75,76% đối với BOD, 72,17% đối với COD. Đối với vật liệu Y, hiệu quả xử lý đạt 82,08% đối với dầu mỡ, 84,33% đối với sắt, 59,43% đối với tổng chất rắn lơ lửng, 70,18% đối với tổng chất rắn; 78,18% đối với BOD, 76% đối với COD.


Từ khóa


Vi sinh; Nước thải; Dầu mỡ; Xử lý; Vật liệu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] People s Committee of Chau Khe ward, Bac Ninh, Annual report of economy and society 2018-2021.

[2] T. H. Lai, Curriculum of oil microbiology. Building Publisher, 1997.

[3] G. S. Paul and S. S. John, Dictionary of Water and Waste Management. Elsevier Butterworth-Heinemann and IWA Publishing, 2005.

[4] T. C. H. Dang, “Cleaning oil and grease waste water by biological treatment methods,” Environmental conference of Vietnam, 1999, pp. 82-86.

[5] A. M. Atlas, “Microbial Degradation of Petroleum Hydrocacbon an Environment Perpective Microbiology,” Review March, vol. 45, no. 1, pp. 180-209, 1981.

[6] B. Nell, “A laboratory study of Microbial Growth in Stimulate tank int Biodetection Bull18,” Mol Plant Microbe Inter, no. 3, pp. 40-46,1982.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved