SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ SỐ PTDF ĐỂ PHÂN BỔ CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI TRUYỀN TẢI CỦA CÁC GIAO DỊCH SONG PHƯƠNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/02/21                Ngày hoàn thiện: 28/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

Phạm Năng Văn Email to author, Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Ngành điện đã và đang tái cấu trúc với mục đích tạo ra sự cạnh tranh giữa những người tham gia thị trường điện. Sự tái cấu trúc này dẫn đến những khó khăn đáng kể cho các đơn vị vận hành hệ thống điện. Một trong những khó khăn này là các đơn vị vận hành hệ thống điện cần cung cấp cho đơn vị tham gia thị trường quyền sử dụng lưới điện truyền tải một cách công bằng. Trong nghiên cứu này, phân bố công suất trên lưới điện truyền tải của các giao dịch song phương được phân tích và so sánh sử dụng hệ số phân bố truyền tải công suất (PTDF). Hệ số phân bố truyền tải công suất được phân loại thành DCPTDF và ACPTDF. Kết quả tính toán từ cả hai tiếp cận này sử dụng các hệ thống điện 3 nút và 6 nút Wood & Wollenberg được phân tích và so sánh. Sự so sánh cho thấy phân bổ công suất trên lưới truyền tải của các giao dịch song phương khi áp dụng hệ số ACPTDF chính xác hơn nhưng phức tạp hơn so với sử dụng hệ số DCPTDF. Kết quả nghiên cứu trong bài báo này cung cấp sự đánh giá chi tiết để hỗ trợ các đơn vị vận hành hệ thống điện đạt được sự công bằng trong hoạt động thị trường điện.

Từ khóa


Thị trường điện; Hệ số phân bố truyền tải công suất (PTDF); ACPTDF; Phân bổ sử dụng truyền tải; Giao dịch song phương

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Liu and G. Gross, “Role of distribution factors in congestion revenue rights applications,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 2, pp. 802-810, 2004, doi: 10.1109/TPWRS.2004.826708.

[2] F. For, “Topological generation and load distribution factors for supplement charge allocation in transmission open access,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 12, no. 3, pp. 1185-1193, 1997.

[3] D. K. Ron and A. G. Strbac, “Contributions of individual generators to loads and flows,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 12, no. 1, pp. 52–60, 1997, doi: 10.1109/59.574923.

[4] F. F. Wu, Yixin Ni, and Ping Wei, “Power transfer allocation for open access using graph theory-fundamentals and applications in systems without loop flow,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 15, no. 3, pp. 923–929, 2000, doi: 10.1109/59.871714.

[5] A. Kumar and S. C. Srivastava, “AC power transfer distribution factors for allocating power transactions in a deregulated market,” IEEE Power Eng. Rev., vol. 22, no. 7, pp. 42-43, 2002, doi: 10.1109/MPER.2002.1016847.

[6] C. Barbulescu, S. Kilyeni, G. Vuc, B. Lustrea, R. E. Precup, and S. Preitl, “Software tool for power transfer distribution factors (ptdf) computing within the power systems,” Ieee Eurocon 2009, Eurocon 2009, vol. 5, pp. 517-524, 2009, doi: 10.1109/EURCON.2009.5167681.

[7] C. Wang, V. Vittal, V. S. Kolluri, and S. Mandal, “PTDF-based automatic restoration path selection,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 25, no. 3, pp. 1686-1695, 2010, doi: 10.1109/TPWRS.2009.2037820.

[8] H. Ronellenfitsch, M. Timme, and D. Witthaut, “A Dual Method for Computing Power Transfer Distribution Factors,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 32, no. 2, pp. 1007-1015, 2017, doi: 10.1109/TPWRS.2016.2589464.

[9] M. A. Bhaskar and A. A. Jimoh, “Available transfer capability calculation using PTDF and implementation of optimal power flow in power markets,” 2016 IEEE Int. Conf. Renew. Energy Res. Appl., vol. 5, pp. 14-17, 2016.

[10] R. Singh, A. K. Singh, and T. Tyagi, “Locational marginal pricing calculation using PTDF through load flow and conventional GSF: A comparative study,” 2018 IEEMA Eng. Infin. Conf. eTechNxT, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETECHNXT.2018.8385366.

[11] A. B. Ogundare and I. A. Adejumobi, “Transmission Expansion Planning Using Power Transfer Distribution Factor Index,” IEEE PES/IAS PowerAfrica Conf. Power Econ. Energy Innov. Africa, PowerAfrica, 2019, pp. 6–11, doi: 10.1109/PowerAfrica.2019.8928898.

[12] K. Zheng, Q. Chen, Y. Wang, C. Kang, and L. Xie, “Unsupervised Congestion Status Identification Using LMP Data,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 12, no. 1, pp. 726-736, 2021, doi: 10.1109/TSG.2020.3011266.

[13] G. B. S. Allen, J. Wood, and B. F. Wollenberg, Power Generation, Operation and Control. Wiley, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4019

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved