ĐÓNG GÓP CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH YÊN BÁI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/06/18

Các tác giả

Dương Thị Tình Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước ta, với mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng về xuất khẩu. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực không ngừng đẩy mạnh phát triển xuất khẩu nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, phát triển một số mặt hàng chủ lực, đóng góp tăng trưởng kinh tế của tỉnh.Tuy nhiên, quy mô và chất lượng hàng xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái còn thấp và chưa ổn định đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bài viết này, phân tích rõ thực trạng xuất khẩu hàng hóa và đánh giá tác động tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của xuất khẩu hàng hóa cũng như đề xuất các giải pháp để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu trong thời gian tới giúp cho kinh tế của tỉnh tăng trưởng bền vững.

Từ khóa


Xuất khẩu hàng hóa, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, xúc tiến thương mại, thị trường xuất khẩu.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved