KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN Ở ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH TẠI 7 KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN A TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/03/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Quế, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
2. Lê Hải Yến Email to author, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Tổn thương do vật sắc nhọn (VSN) như kim tiêm, dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ đối với nhân viên y tế là một trong những tổn thương xảy ra thường xuyên và phổ biến trên thế giới dẫn đến nguy cơ cao gây ra các bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng và hộ sinh. Bài báo này mô tả kiến thức phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn ở điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm sàng bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Với cỡ mẫu 270 điều dưỡng, hộ sinh tham gia nghiên cứu từ tháng 1 đến tháng 8/2019. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh có kiến thức đạt về phòng ngừa tổn thương do VSN là 75,9% (≥ 12 điểm) và 24,1% có kiến thức không đạt (< 12 điểm). Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh có kiến thức đúng về tất cả các nội dung của phòng ngừa chuẩn, tiêm an toàn, xử trí vết thương do VSN đúng cách lần lượt là 60%, 61,9% và 75,9%. Có mối liên quan giữa tổn thương do vật sắc nhọn với kiến thức về tiêm an toàn, các bệnh lây truyền, việc đóng nắp kim tiêm sau khi sử dụng (p<0,05).


Từ khóa


Kiến thức; Vật sắc nhọn; Tai nạn nghề nghiệp; Điều dưỡng; Bệnh viện

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry Of Health, Circula 3671 / QD-BYT, Guidelines for infection control, September 27, 2012, ed. Ha Noi, 2012.

[2] A. Martins, C. Ana, M. Vieira, and M. Matos, "Age and years in practice as factors associated with needlestick and sharps injuries among health care workers in a Portuguese hospital," Accident Analysis & Prevention, vol. 47, pp. 11-15, 2012.

[3] CDC, “Bloodborne pathogens and workplace sharps injuries,” 2018. [Online]. Available: http://www.cdc.gov/niosh/stopsticks/bloodborne.html. [Accessed Mar. 25, 2019].

[4] D. T. Thuy, "Occupational injury situation due to sharp objects, knowledge and practice of safe injection of nurses at Central Dermatology Hospital 2012," Thang Long University, Ha Noi, 2012.

[5] P. N. Vinh, "Situation and some factors related to occupational injury caused by sharp objects in nursing at the outpatient of Phu Tho province general hospital, 2018," Master Thesis of Hospital Management, Ha Noi University of Public Health, 2018.

[6] M. M. Elseviers, A. Gorke, and H. J. Arens, "Sharps injuries amongst healthcare workers: review of incidence, transmission and costs," Journal of renal care, vol. 40, pp. 150-156, 2014.

[7] D. K. Van, "Research on occupational injury caused by sharp objects in medical staff and intervention solutions at some hospitals in Hanoi area," Doctoral Dissertation, National Institute of Hygiene and Epidemiology, 2012.

[8] WHO, “Best practices for injections and related procedures toolkit, Geneva”, 2014. [Online]. Available: http://www.who.int/injection_safety/9789241599252/en/. [Accessed Mar. 25, 2019].

[9] H. V. Khue, "Situation and some factors related to sharps injury in nursing in Bac Giang general hospital for 6 months from September 2014 to February 2015," Master Thesis of public Health, Ha Noi University of Public Health, 2015.

[10] M. Honda, J. Chompikul, C. Rattanapan, S. Klungboonkrong, and G. Wood, "Sharps injuries among nurses in a Thai regional hospital: prevalence and risk factors," International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, vol. 4, pp. 215-223, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved