THIẾT KẾ BỘ TẠO DAO ĐỘNG VÀ BỘ KHUẾCH ĐẠI TRONG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG SÓNG VIBA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/03/21                Ngày hoàn thiện: 31/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Trần Xuân Trọng Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lương Quang Huy, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nội dung bài báo trình bày về cấu trúc cơ bản của cảm biến phát hiện chuyển động dựa trên công nghệ sóng Viba (Microwave) và ứng dụng kỹ thuật siêu cao tần trong thiết kế bộ dao động và bộ khuếch đại của cảm biến. Trong quá trình thiết kế, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình hóa và mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng Advanced Design System (ADS). Kết quả mô phỏng cho thấy, bộ dao động được thiết kế đã tạo ra dao động có tần số 2,49 Ghz và biên độ dao động 2,35V. Bộ khuếch đại có hệ số tán xạ tại đầu vào và đầu ra nhỏ hơn -30 dB và hệ số khuếch đại đạt 13,2 dB với tần số 2,49 Ghz. Với các thông số thiết kế đạt được, bộ dao động và bộ khuếch đại cơ bản  phù hợp để ứng dụng vào chế tạo cảm biến chuyển động.


Từ khóa


Cảm biến phát hiện chuyển động; Mạch điện tử siêu cao tần; Sóng Viba; Bộ dao động; Bộ khuếch đại

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Tuteja, D. Jain, H. Singla, and D. Sharma, “Detailed Survey on Motion Sensing,” Journal of Basic and Applied Engineering Research, vol. 1, no. 8, pp. 27-31, October, 2014.

[2] J. S. Wilson, Sensor Technology Handbook. Elsevier Inc, 2005.

[3] M. A. Belen, P. Mahouti, and F. Güneş, “Design and implementation of doppler microwave motion sensor for indoor application,” Sigma J Eng & Nat Sci, vol. 36, no. 3, pp. 849-859, 2018.

[4] B. C. Li, J. Cummings, J. Lam, E. Graves, and W. Wu, “Radar Remote Monitoring of Vital Signs,” February 2000 IEEE Microwave Magazine, 2000, pp. 47-56.

[5] W. Ma, Z. Xiao, D. Tang, F. Liu, and W. Hu, “A Real-Time 2.4-GHz Doppler Radar System with All Functionalities on Board for Vital Signal Detection,” IEEE 15th International Conference on Solid-State & Integrated Circuit Technology (ICSICT), 2020.

[6] A. Genewsky, D. E. Heinz, P. M. Kaplick, K. Kilonzo, and C. T. Wotjak, “A simplified microwave-based motiondetector for home cage activity monitoring inmice,” Journal of Biological Engineering, vol. 11, no. 36, pp. 1-12, 2017, doi: 10.1186/s13036-017-0079-y.

[7] C. Li and J. Lin, Microwave Noncontact Motion Sensing, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, pp. 7-18.

[8] H. Tom, The Doppler Effect – Lesson 3, Waves. Physics tutorial. The Physics Classroom, 2017.

[9] Agilent Technologies, Inc, ADS Circuit Design Cookbook 2.0, USA, 2012, 2012, pp. 3-9, 67-127, 171-215.

[10] G. D. Vendelin, A. M. Pavio, and U. L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear And Nonlinear Techniques, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005, pp. 53-57, 192-268, 520-540.

[11] Infineon Technologies AG, Data Sheet BFP780. Published by Infineon Technologies AG 81726 Munich, Germany, 2015.

[12] Infineon Technologies AG, Data Sheet BAT17. Published by Infineon Technologies AG 81726 Munich, Germany, 2015.

[13] U. L. Rohde, A. K. Poddar, and G. Bo¨ck, The design of modern microwave oscillators for wireless applications. John Wiley & Sons, inc, German, 2005.

[14] A. Bandla, Highly Linear 2.45 GHz Low-Noise Amplifier Design, Department of Science and Technology Institutionen Linköping University, Sweden, 2015.

[15] B. Maruddani, M. Ma’sum, E. Sandi, Y. Taryana, T. Daniati, and W. Dara, “Design of two stage low noise amplifier at 2.4 - 2.5 GHz frequency using microstrip line matching network method,” 4th Annual Applied Science and Engineering Conference, Conference Series 1402, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4236

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved