NGHIÊN CỨU VỀ THỰC HIỆN KHÓA BỒI DƯỠNG CHIẾN LƯỢC HỌC PHÁT ÂM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/04/21                Ngày hoàn thiện: 14/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Dương Đức Minh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Ngân Hà, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu hành động này là để cải thiện khả năng phát âm của sinh viên, đặc biệt là về các nguyên âm tiếng Anh, thông qua một chương trình luyện âm. 20 sinh viên không chuyên tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình này. Trong 10 tuần, học viên được giải thích về cách tạo nguyên âm tiếng Anh cũng như sự giống và khác nhau giữa hệ thống nguyên âm tiếng Anh và tiếng Việt trước khi thực hành các âm này thông qua mô hình bồi dưỡng của Dickerson. Dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi và kiểm tra trước và sau thực nghiệm. Việc phân tích dữ liệu thu thập được đã chứng minh rằng sau chương trình đào tạo, học viên đã đạt được sự cải thiện nhất định về khả năng phát âm của mình. Số lỗi phát âm nguyên âm giảm; tuy nhiên, một số âm vẫn có vấn đề với người học. Bằng cách nghiên cứu những lỗi sai về phát âm của sinh viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng có sự tồn tại mối quan hệ giữa tiếng Việt và tiếng Anh, và tiếng Việt có ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu phát âm tiếng Anh của sinh viên trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, việc sử dụng các chiến lược học phát âm khác nhau đã được chứng minh là hữu ích cho việc học phát âm của học sinh, đặc biệt là nhóm chiến lược xã hội.

Từ khóa


Phát âm; Bồi dưỡng phát âm; Mô hình Dickenson; Sinh viên đại học; Chiến lược học tập

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. P. Gilakjani, “The Significance of Pronunciation in English Language Teaching,” English Language Teaching, vol. 5, no. 4, pp. 96-107, 2012.

[2] S. D. Krashen, Language Acquisition and Language Education. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1985.

[3] I. Darcy, D. Ewert, and R. Lidster, “Bringing Pronunciation Instruction back into the Classroom: An ESL Teachers’ Pronunciation “Toolbox”,” in Proceedings of the 3rd Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, J. Levis and K. LeVelle, Eds. Ames, IA: Iowa State University, 2012, pp. 93-108.

[4] J. Kenworthy, Teaching English Pronunciation. Harlow: Longman, 1987.

[5] J. M. O’Malley and A. U. Chamot, Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[6] C. E. Weinstein and R. E. Mayer, “The Teaching of Learning Strategies,” in Handbook of research on teaching (3rd ed.), M. C. Wittrock, Ed. NY: Macmillan, 1986, pp. 315-327.

[7] R. L. Oxford, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers, 1990.

[8] C. T. Ha, “Common Pronunciation Problems of Vietnamese Learners of English,” Journal of Science - Foreign Languages, vol. XX1, no. 1, pp. 35-46, 2005.

[9] J. Harmer, The Practice of English Language Teaching, 4th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007.

[10] T. T. T. Chu, Vowels in English and Vietnamese: A Contrastive Analysis. HCMC University of Education, 2009. [Online]. Available: https://vdocuments.site/chu-thi-thuy-tien-english-and-vietnamese-vowels.html. [Accessed March 10, 2021].

[11] P. Roach, English Phonetics and Phonology: A Practical Course. CUP, 1991.

[12] W. B. Dickerson, “Covert Rehearsal as a Bridge to Accurate Fluency,” Paper presented at International TESOL, Vancouver, BC, Canada, 2000.

[13] C. H. Chang, “Instruction on Pronunciation Learning Strategies: Research Findings and Current Pedagogical Approaches,” Master’s thesis, 2012. [Online]. Available: http://repositories. lib.utexas.edu/handle/2152/19930. [Accessed January 12, 2021].

[14] R. S. Carlisle, “The Effect of Markedness on Epenthesis in Spanish/English Interlanguage Phonology,” Issues and Developments in English and Applied Linguistics, vol. 3, pp. 15-23, 1988.

[15] V. G. Sardegna, “Improving English Stress through Pronunciation Learning Strategies,” Doctoral dissertation, 2009. [Online]. Available https://www.researchgate.net/publication/262337572 _Improving_English_stress_through_pronunciation_learning_strategies. [Accessed February 15, 2021].

[16] S. A. Ingels, “The Effects of Self-Monitoring Strategy Use on the Pronunciation of Learners of English,” Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2011.

[17] G. Susman, Action Research: A Social- technical Systems Perspective. London: Sage, 1983.

[18] H. L. Ly, “Pronunciation: A Study of Vietnamese EFL Learners,” Master’s Thesis, 2007. [Online]. Available: https://www.proquest.com/openview/71caac746b1623cfb4045115fef6fea1/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y. [Accessed January 11, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4311

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved