NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỦY PHÂN KHÔ ĐẬU TƯƠNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME ALCALASE THƯƠNG MẠI ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẠNG LỎNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/21                Ngày hoàn thiện: 21/05/21                Ngày đăng: 24/05/21

Các tác giả

1. Lưu Hồng Sơn, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Thị Kim Hoa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Tình, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Hữu Thọ, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Tạ Thị Lượng, 1) Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 2) Đại học Queensland, Úc
6. Đặng Thị Thái Hà Email to author, Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là khảo sát đơn yếu tố tỉ lệ phối trộn thích hợp giữa enzyme (E) và chế phẩm vi sinh vật có ích (EM), tỉ lệ nước bổ sung, nhiệt độ ủ, thời gian thủy phân ảnh hưởng tới quá trình thủy phân khô đậu tương bằng chế phẩm enzyme alcalase. Hàm lượng protein hòa tan trong dịch thủy phân được xác định bằng phương pháp Lowry. Kết quả khảo sát tương ứng là: EM 2% + E 1.5%; 4 (ml/g); 45ºC; 8 h. Trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thủy phân, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ phối trộn giữa enzyme và EM, tỷ lệ nước bổ sung, nhiệt độ ủ, thời gian thủy phân là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quá trình thủy phân. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Box- Behnken đã tìm được điều kiện tối ưu quá trình thủy phân khô đậu tương là tỷ lệ phối trộn giữa enzyme và EM là EM 2% + E 1.5%, tỉ lệ nước bổ sung là: khô đậu tương: 4.2, nhiệt độ ủ 45ºC, thời gian thủy phân 8.53 giờ. Kết quả thực nghiệm cho kết quả có độ tương thích cao với mô hình.


Từ khóa


Enzym Alcalase; Khô đậu tương; Phân bón; Tối ưu; Box-Behnken

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] H. N. Tin, Overview of Agricultural Pollution in Vietnam: Crop Industry, World Leading Group, 2017.

[2] T. C. Nguyen, Enzyme technology. Agricultural Publishing House, Ho Chi Minh City, 1998.

[3] T. Q. H. Nguyen and T. A. D. Dong, "Research on the process of hydrolysis for enteral feeding product from pork loin by Alcalase," Journal of Science - Can Tho University, vol.1 - Agriculture, pp. 140 – 146, 2016, doi: 10.22144/ctu.jsi.2016.032.

[4] V. D. Tran, Textbook of Soybean. Hanoi Agricultural Publishing House, 2007.

[5] V. T. Nguyen, Planting techniques of all kinds, Hanoi Agricultural Publishing House, 2016.

[6] T. K. H. Dinh, H. S. Luu, T. L. Ta, M. C. Le, D. N. Duong, V. C. Tran, D. L. Vi, T. T. Nguyen, V. D. Nguyen, and X. B. Ngo, “Optimization of the production process of liquid fertilizer from beer fermentation residue by using commercial alcalase enzyme,” Scientific Journal of Tan Trao University, vol. 6, no. 17, pp. 54 – 60, 2020, doi: 10.51453/2354-1431/2020/375.

[7] V. C. Hoang, Drying technique. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 1999.

[8] D. T. Ha, Food chemistry analysis. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2009.

[9] O. H. Lowry, N. J. Rosebrough, A. L. Farr, and R. J. Randall, “Protein measurement with the Folin phenol reagent,” Journal of Biological Chemistry. vol. 193, pp. 265–275, 1951.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4328

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved