TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ MINH CHÂU, BA VÌ, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 20/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Phạm Minh Hẹn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Nguyễn Văn Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì, Hà Nội
3. Võ Hữu Công Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Chất thải nông nghiệp gồm phụ phẩm trồng trọt và phân thải chăn nuôi chứa hàm lượng cao chất hữu cơ và dinh dưỡng vẫn được thải bỏ ra môi trường. Nghiên cứu này áp dụng tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong tái sử dụng chất thải của hệ thống trồng trọt và chăn nuôi. Kỹ thuật kiểm toán chất thải áp dụng cho qui trình chăn nuôi bò từ đầu vào và đầu ra trong cả quy trình chăn nuôi. Kết quả cho thấy hoạt động trồng trọt khá đa dạng với các loại cây có năng suất cao như cỏ voi, chuối và ngô. Chăn nuôi chủ yếu tập trung vào phát triển đàn bò, lợn và gia cầm. Hoạt động chăn nuôi đóng góp tới 114,2 tấn chất thải (phân) mỗi ngày. Phân thải từ gia súc chủ yếu được sử dụng làm khí sinh học (35% tổng lượng phân), bón trực tiếp cho cây trồng (61,06%), thức ăn cho trùn quế (3,06%) và cho cá (0,01%). Thức ăn thô như cỏ voi, chuối và ngô được sử dụng làm nguồn cung chính với 92% tổng lượng. Cỏ voi có năng suất 200-250 tấn/ha là nguồn cung cấp nitơ cao nhất, khoảng 8,09 tấn/ngày (84,5%). Xã Minh Châu cho thấy một tiềm năng cho việc áp dụng vòng tuần hoàn kín đối với tương tác chất thải – tài nguyên trong hệ thống sản xuất trồng trọt – chăn nuôi.

Từ khóa


Kinh tế tuần hoàn; Phát triển bền vững; Không phát thải; Môi trường bền vững; Tái sử dụng chất thải

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] V. H. Cong, N. T. Lam, D. T. H. Van, C. T. Son, N. T. H. Giang, and N. T. B. Ha, "Environmental Pollution and Potential Waste Management in Livestock Production," Science Technology Journal of Agrculture and Rural Developement, vol. 12, pp. 22-31, 2018.

[2] B. Xia, J. Zhang, X. Zhao, J. Feng, Y. Teng, B. Chen, X. Sun, L. Zhu, X. Sun, K. Qu, "Polystyrene microplastics increase uptake, elimination and cytotoxicity of decabromodiphenyl ether (BDE-209) in the marine scallop Chlamys farreri," Environmental Pollution, vol. 258, 2020, Art. no. 113657, doi:10.1016/j.envpol.2019.113657.

[3] Z. Zhang, C. Li, E. G. R. Davies, and Y. Liu, "Agricultural Waste, " Water Environment Research, vol. 85, no.10, pp. 1377-1451, 2013.

[4] V. H. Cong, L. T. T. Uyen, N. T. Lam, and P. V. Cuong, "Agricultural Residues and Field Wastes Generation in Cu Yen Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 187, no.11, pp. 25-20, 2018.

[5] S. K. Ghosh, "Introduction to Circular Economy and Summary Analysis of Chapters," in Circular Economy: Global Perspective, S. K. Ghosh, ed., Singapore: Springer Nature, 2020, pp. 1 - 23.

[6] United Nation, "About the Sustainable Development Goals," 2020. [Online]. Available: https://sdgs.un.org/goals. [Accessed April 05, 2021].

[7] V. H. Cong and P.T. Hang, "Waste Audit of Cattle Production in Minh Chau Commune, Ba Vi District, Hanoi," TNU Journal of Science and Technology, vol. 207, no.14, pp. 129 - 134, 2019.

[8] M. Geissdoerfer, P. Savaget, N. M. P. Bocken, and E. J. Hultink, "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?" Journal of Cleaner Production, vol. 143, pp. 757-768, 2017.

[9] D. Hidalgo, J. M. Martín-Marroquín, and F. Corona, "A multi-waste management concept as a basis towards a circular economy model," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 111, pp. 481-489, 2019.

[10] N. Antoniou, F. Monlau, C. Sambusiti, E. Ficara, A. Barakat, and A. Zabaniotou, "Contribution to Circular Economy options of mixed agricultural wastes management: Coupling anaerobic digestion with gasification for enhanced energy and material recovery," Journal of Cleaner Production, vol. 209, pp. 505-514, 2019.

[11] A. Masullo, "Organic wastes management in a circular economy approach: Rebuilding the link between urban and rural areas," Ecological Engineering, vol. 101, pp. 84-90, 2017.

[12] X. Xu, Z. Ma, Y. Chen, X. Gu, Q. Liu, Y. Wang, M. Sun and D. Chang, "Circular economy pattern of livestock manure management in Longyou, China," Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 20, no.2, pp. 1050-1062, 2017.

[13] MONRE, "Selecting circular economy to create green future," 2020. [Online]. Available: http://www.monre.gov.vn/Pages/lua-chon-kinh-te-tuan-hoan-de-kien-tao-tuong-lai-xanh.aspx. [Accessed April 05, 2021].

[14] Economic Affairs, E. E.A. Europe, "The Circular Economy Paradigm," 2016. [Online]. Available: http://www.europeanpublicaffairs.eu/the-circular-economy-paradigm/ [Accessed April 05, 2021].

[15] S. A. Ki, "A Research on Earth Worm Cultivation for Cow Manure treatment in Minh Chau commune, Ba Vi, Hanoi," Bachelor thesis, Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4335

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved