XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ AAO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 06/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Vũ Đức Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Tôn Thị Minh Khánh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. Lê Viết Nhất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Võ Hữu Công Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nước thải chăn nuôi có hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng cao được thải ra môi trường tiếp nhận. Mặc dù phần lớn nước thải từ chăn nuôi lợn được xử lý bằng hệ thống biogas nhưng nồng độ COD, amoni (NH4+) và phốt phát (PO43-) vẫn rất cao. Nghiên cứu này sử dụng hệ thống ba ngăn kỵ khí-thiếu khí-hiếu khí (AAO) để loại bỏ đồng thời các chất ô nhiễm hữu cơ, nitơ và phốt pho thông qua các thí nghiệm liên tục ở quy mô phòng thí nghiệm. Nước thải đầu ra hệ thống biogas có COD từ 2000-5000 mg/L, NH4+ từ 155-188 mg/L, và PO43- từ 13,0-21,95 mg/L được sử dụng làm đầu vào của hệ thống xử lý. Kết quả cho thấy khả năng xử lý chất hữu cơ (COD) đạt 82%, amoni đạt 70%, nước sau xử lý dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Để tối ưu hóa hệ thống AAO xử lý nước thải có nồng độ chất ô nhiễm cao, cần có những nghiên cứu sâu hơn về điều kiện vận hành như thời gian lưu và lượng oxy cung cấp.


Từ khóa


Nước thải chăn nuôi; Xử lý nước thải; Chất ô nhiễm hữu cơ; Loại bỏ dinh dưỡng; AAO

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. S. Office, "Report on socio-economic situation in 2018," 2018. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037 [Accessed April 05, 2021]

[2] N. T. Hinh, "Current situation of livestock environment treatment in Vietnam and propose solutions," Journal of Environment, vol. 6, pp. 28-29, 2017.

[3] V. H. Cong, N. T. Lam, D. T. H. Van, C. T. Son, N. T. H. Giang, and N. T. B. Ha, "Environmental Pollution and Potential Waste Management in Livestock Production," Agriculture and Rural Development, vol. 12, pp. 22-31, 2018.

[4] N. T. Hong, "Evaluate the efficiency of household-scale biogas treatment of pig production wastewater in Thua Thien Hue," Journal of Science of Hue University, vol. 73, pp. 83-91, 2012.

[5] Ministry of Natural Resources and Environment, "QCVN62-MT:2016/BTNMT: National Technical Regulation on the effluent of livestock," Issued on April 29, 2016.

[6] N. H. Q. An, N. H. An, N. V. Duy, H. Duc, and N. V. T. Nhan, "Research on treatment of domestic wastewater by AAO technology with fibers material," Scientific Report, Hoa Sen University, 2015.

[7] Q. Lu and H. Shim, "Comparison of chloride effect between A2O and SBR processes treating domestic wastewater," Desalination and Water Treatment, vol. 53, pp. 2549-2554, 2013.

[8] M. J.Donkin and J. M.Russell, "Treatment of a milkpowder/butter wastewater using the AAO activated sludge configuration," Water Science and Technology, vol. 36, pp. 79-86, 1997.

[9] F. W. A. Zulkifli, HananiYazid, and A. M. MdJani, "Immobilization of carbon nanotubes decorated gold nanoparticles on anodized aluminium oxide (Au-CNTs-AAO) membrane for enhanced catalytic performance," Materials Chemistry and Physics, vol. 264, 2021, Art. no. 124445, doi: 10.1016/j.matchemphys.2021.124445.

[10] Y. Zhang, G. Lu, H. Zhang, F. Li, and L. Li, "Enhancement of nitrogen and phosphorus removal, sludge reduction and microbial community structure in an anaerobic/anoxic/oxic process coupled with composite ferrate solution disintegration," Environmental Research, vol. 190, Nov. 2020, Art. no. 110006, doi: 10.1016/j.envres.2020.110006.

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4336

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved