CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 18/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Cao Thị Nhung Trang Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hoa, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành Môi trường của sinh viên Khoa Quốc tế, nhóm nghiên cứu đã chọn 21 biến để nghiên cứu và chia làm 4 nhóm giả thuyết nghiên cứu chính: “Đặc điểm cố định của Khoa”, “Nỗ lực giao tiếp của Khoa”, “Đặc điểm bản thân sinh viên” và “Các cá nhân có ảnh hưởng” trên 134 sinh viên ngành Môi trường. Phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy 81,5% quyết định chọn ngành Môi trường của sinh viên Khoa Quốc tế chịu sự ảnh hưởng bởi 4 nhóm tố trên. Trong đó quyết định chọn ngành Môi trường của sinh viên tăng lên 0,419 đơn vị khi đặc điểm cố định của Khoa tăng lên 1 đơn vị; tăng lên 0,306 đơn vị khi nỗ lực giao tiếp của Khoa tăng lên 1 đơn vị; tăng lên 0,126 đơn vị khi đặc điểm bản thân học sinh tăng lên 1 đơn vị và tăng lên 0,337 đơn vị khi cá nhân có ảnh hưởng tăng lên 1 đơn vị. Do đó, để nâng cao công tác tuyển sinh ngành Môi trường Khoa cần nâng cao các công tác: Quản lý chặt chẽ các yếu tố tạo nên đặc điểm cố định của Khoa, tăng cường nỗ lực tuyên truyền và quảng bá, xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn tuyển sinh chuyên nghiệp, thiết lập mối quan hệ hữu hảo giữa Khoa với các đối tượng hữu quan có liên quan.

Từ khóa


Yếu tố; Ảnh hưởng; Môi trường; Quyết định; Tuyển sinh

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. S. K. Ming, “Institutional Factors Influencing Students’ College Choice Decision in Malaysia: A Conceptual Framework,” International Journal of Business and Social Science, vol. 1 no. 3, pp. 53-58, 2010.

[2] R. Ismail, “Factors affecting choice for education destination: A case study of international students at Universiti Ltara Malaysia,” European Journal of Economic, Finance and Administrative Sciences, no. 22, pp. 113-123, 2010.

[3] M. Tang, W. Pan, and M. D. Newmeyer, “Factors influencing High School student’s career aspirations,” the Journal of Professional School Counseling, American School Counselor Association, vol. 11, no. 5, pp. 285-295, 2008.

[4] B. H. Kniveton, “Influences and motivations on which students base their choice of career,” The Journal Research in Education, Manchester University, vol. 72, pp. 47-57, 2004.

[5] M. Borchert, “Career choice factors of high school students,” MA. thesis, the Graduate College University of Wisconsin-Stout, 2002.

[6] D. W. Chapman, “A model of student college choice,” the Journal of Higher Education, vol. 52, no. 5, pp. 490-505, 1981.

[7] M. H. Nguyen, “Factors affecting students choosing Ho Chi Minh City Open University,” (in Vietnamese), Science and Technology Development Journal, Vietnam National University Ho Chi Minh City, vol. 6, no. 2, pp. 107-117, 2011.

[8] V. Q. Tran and H. T. Cao, “Factors influences the University choice decisions of high school student,” (in Vietnamese), Science and Technology Development Journal, Vietnam National University Ho Chi Minh City, vol. 12, no.15, pp. 87-102, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4339

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved