HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI) TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - BÀI TỔNG QUAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 13/05/21                Ngày đăng: 19/05/21

Các tác giả

1. Hoàng Văn Phụ Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Xuân Linh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thu Trà, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Do diện tích canh tác ướt lớn, sử dụng nhiều nước hơn và sử dụng nhiều hóa chất đầu vào, canh tác lúa thông thường (CRC) là một trong những nguồn chính của CH4 và N2O gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống thâm canh lúa (SRI) đã được nghiên cứu và áp dụng ở khoảng 15 triệu nông hộ sản xuất nhỏ tại hơn 60 quốc gia. Kết quả của hầu hết các nhà nghiên cứu cho thấy áp dụng SRI sẽ giúp giảm thiểu chất thải rắn, tiết kiệm năng lượng và nước từ sản xuất phân bón. Bên cạnh đó, nó còn bảo vệ môi trường bằng cách giảm dư lượng phân bón thải ra môi trường. Nguyên lý cấy thưa của SRI còn giúp thông thoáng, hạn chế sâu bệnh, tăng đa dạng sinh học và thiên địch trên ruộng lúa. Bên cạnh đó, kỹ thuật tưới của SRI là nước – cạn xen kẽ đã làm môi trường ruộng lúa từ yếm khí sang hiếu khí và sử dụng phân ủ đã làm giảm phát thải CH4, CO2, N2O. Hơn nữa, áp dụng SRI cho năng suất của lúa cao hơn canh tác truyền thống, trong khi đầu vào thấp hơn. Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp các kết quả nghiên cứu SRI ở Việt Nam và trên thế giới nhằm cung cấp bằng những bằng chứng chứng minh SRI đã góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Từ khóa


SRI; Hệ thống canh tác lúa cải tiến; Canh tác lúa; Bảo vệ môi trường; Giảm thiểu biến đổi khí hậu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] S. K. Rajkishore, S. K. Natrajan, A. Manikandan, N. S. Vignesh., “Carbon sequestration in rice soils: a review,” Supplement on Rice, vol. 9 no. 1&2, pp. 427-433, 2015.

[2] N. T. Dung and V. H. Phu, “The 10 years journey of SRI in Vietnam,” SRI in Vietnam, April 25, 2017. [Online]. Available: https://vietnamsri.wordpress.com/2017/04/25/the-10-years-journey-of-sri-in-vietnam/. [Accessed December 26, 2020].

[3] M. Mc Kay, and N. Uphoff, Overview about the SRI international network and resources center (SRI-rice). SRI Rice - SRI International Network and Resources Center. New York: SRI-Rice is associated with the International Programs - CALS at Cornell University, 2020.

[4] H. V. Phu and V. T. Dong, “Prospects of SRI (System of Rice Intensification) techniques in rice cultivation in the Northern Midlands Region,” (in Vietnamese), Procceddings of The National Science Conference: “Research and technology development to serve the Development of Agriculture and Rural development of the Northern Mountainous Area, years of 2000-2005, March 3, 2006, pp. 1 – 7.

[5] J. Dill, G. Deichert, and L. T. N. Thu, Promoting the System of Rice Intensification. Lessons Learned from Tra Vinh province, Viet Nam. Tra Vinh, Vietnam: GIZ organizations, 2013.

[6] S. F. Islam, J. W. van Groenigen, L. S. Jensen, B. O. Sander, and A. de Neergaard, “The effective mitigation of greenhouse gas emissions from rice paddies without compromising yield by early-season drainage,” Science of The Total Environment, vol. 612, pp. 1329–1339, 2018, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.09.022.

[7] B. C. Barah, “Economic and Ecological Benefits of System of Rice,” Agricultural Economics Research Review, New Delhi - 110 012: Agricultural Economics Research Association, ISSN: 0971-3441, Online ISSN: 0974-0279, vol. 22, pp. 209-214, 2009.

[8] N. H Nam and H. V. Phu, “Study on SRI rice intensification technical system,” (in Vietnamese), The Scientific Journal of Agriculture and Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development, vol. 53, no. 3,4, 1 – 5, 2005.

[9] P. T. Thu, “Improved rice cultivation technique (SRI) - A solution that brings many benefits,” (in Vietnamese), March 6, 2017. [Online]. Available: https://sonnptnt.backan.gov.vn/Pages/tin-chuyen-nganh-214/trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat-230/ky-thuat-canh-tac-lua-cai-tien-sri-g-c1777d3fc4b11c4b.aspx. [Accessed December 11, 2020].

[10] F. C. Kahimba, E. E. Kombe, and H. F. Mahoo, “The Potential of System of Rice Intensification (SRI) to Increase Rice Water Productivity: a Case of Mkindo Irrigation Scheme in Morogoro Region, Tanzania,” Tanzania Journal of Science, vol. 12, no. 2, pp. 10- 19, 2014.

[11] S. H. Lu, and Y. J. Dong, J. Yuan, and L. H Roger, “A High-Yielding, Water-Saving Innovation Combining SRI with Plastic Cover on No-Till Raised Beds in Sichuan, China,” Taiwan Water Conservancy, vol. 61, no.4, pp. 94-109, June 2013.

[12] B. Mati and M. Nyamai, “System of Rice Intensification (SRI): Growing More Rice While Saving on Water,” Kenya_SRI_Manual, 2012. [Online]. Available: http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/kenya/index. Html. [Accessed Febuary 26, 2020].

[13] J. A. Ndiiri, B. M. Mati, P. G. Home, B. Odongo, and N. Uphoff, “Comparison of water savings of paddy rice under System of Rice Intensification (SRI) growing rice in Mwea, Kenya,” International Journal of Current Research and Review (IJCRR), vol. 4, no. 6, pp. 63-73, 2012.

[14] S. K. Yang, “Proposed Strategies to Utilize the Potential of Rice Production in Cambodia,” in Agriculture and Rural Development Discussion Note, SRI - International Network and Resources Center, Cambodia: Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC), June 2018.

[15] V. D. Quynh, M. V. Trinh, B. T. P. Loan, T. T. Anh, B. V. Minh, N. H. Son, H. M. Thang, N. H. Manh, N. T. Thom, D. A. Minh, P. H. Thanh, and N. T. Oanh. “Assessment on economic, ecological and climate change resilience/adaptability of System of rice intensification (SRI) in compared with conventional rice cultivation in Binh Dinh province,” (in Vietnamese), Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, VAAS, ISSN: 1859 – 1558, vol. 6, pp. 27 – 33, 2018.

[16] The SRI International Network and Resources Center, “Thailand,” from College of Agriculture and Life Science. [Online]. Available: http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/thailand/index.html. [Accessed January 08, 2020].

[17] A. K. Thakur, R. K. Mohanty, R. Singh, and D. U. Patil, “Enhancing water and cropping productivity through Integrated System of Rice Intensification (ISRI) with aquaculture and horticulture under rainfed conditions,” Agricultural Water Management, vol. 161, pp. 65–76, 2015, doi: 10.1016/j.agwat.2015.07.008.

[18] H. V. Phu, "Research results on SRI (System of Rice Intensification) in spring 2005 in Thai Nguyen," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, no.3, pp. 15-19, 2005.

[19] P. T. Thu and H. V. Phu, “Results of the study on the possibility of applying the System of Rice Intensification (SRI) to the non-water active land in Bac Kan,” (in Vietnamese), University of Da Nang – Journal of Science and Technology, vol. 119, no. 5, pp. 35-40, 2010.

[20] A. Gathorne-Hardy, “A Life Cycle Assessment (LCA) of Greenhouse Gas Emissions from SRI and Flooded Rice Production in SE India,” Taiwan Water Conservancy Journal, vol. 61, no. 4, pp. 111-125, 2013.

[21] A. Satyanarayana, T. M. Thiyagarajan and N. Uphoff, “Opportunities for water-saving with higher yield from the system of rice intensification,” Irrigation Science, vol. 25, pp. 99-115, 2007.

[22] FAOSTAT (Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database), “Plan nutrition for food security,” [Online]. Available: http://www.fao.org/3/a0443e/a0443e.pdf. [Accessed Febuary 11, 2021].

[23] T. P. Bui, “Fertilizer Report September 2019 - Industry internal competition pressure, growth driver from high quality fertilizers,” (in Vietnamese), 2019. [Online]. Available: http://www.fpts.com.vn/FileStore2/ File/2019/10/21/FPTSFertilizer_Industry_ReportSep2019_5b1e0172.pdf. [Accessed December 23, 2020].

[24] V. Dien, “From the Department of Agriculture and Rural Development - Ba Ria Vung Tau province,” (in Vietnamese), August 24, 2012. [Online]. Available: https://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/article/ groupcategory?item=NTNNTH. [Accessed December 23, 2020].

[25] X. H. Trinh “Research on technology of processing apatite ore in Lao Cai type II into chemical preparations using environmentally friendly chemical methods,” (in Vietnamese), 2017. [Online]. Available: https://vast.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nghien-cuu-qua-trinh-che-bien-quang-apatit-lao-cai-loai-ii-thanh-cac-che-pham-hoa-chat-theo-phuong-phap-hoa-hoc-than-thien-voi-moi-truong-4813-437.html. [Accessed Febuary 16, 2021].

[26] E. Regassa and P. W. Namara, The Prospects of System of Rice Intensification Adoption in Sri Lanka: A Socioeconomic Assessment, Report No. 75, International Water Management Institute (IWMI), ISSN 1026-0862. ISBN 92-9090-535-2, 2003.

[27] C. Tech, Ecological System of Rice Intensification (SRI) - Impact Assessment (2001-2003). Cambodian: Cambodia Center for the Study and Development of Agriculture, May 2004.

[28] N. Uphoff, Trip report from visit to Vietnam - Reviewing SRI progress. New York, USA: SRI International Network and Resources Center, 2007.

[29] S. Sato and N. Uphoff, “A review of on-farm evaluations of system of rice intensification methods in Eastern Indonesia,” CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, vol. 2, no. 054, 2007, doi: 10.1079/PAVSNNR20072054. ISSN 1749-8848.

[30] E. Baxter, The System of Rice Intensification (SRI) – First Experiences from Timbuktu - Mali. Goundam, Timbuktu, Mali: Africare, GFSI Project. US Agency for International Development – USAID, 2008.

[31] G. I. Ichriani, Y. A. Nion, H. E. N. C. Chotimah, and R. Jemi, “Utilization of oil palm empty bunches waste as biochar-microbes for improving availibity of soil nutrients,” Journal of Degraded and Mining Lands Management, vol. 3, no. 2, pp. 517-520, January, 2016, doi: 10.15243/jdmlm.2016.032.543.

[32] T. T. A. Truong, J. Fry, P. V. Hoang, and H. H. Hoang, “Comparative energy and economic analyses of conventional and System of Rice Intensification (SRI) methods of rice production in Thai Nguyen Province, Vietnam,” Paddy and Water Environment, Springer Japan, vol. 15, no. 4, pp. 931-941, 2017.

[33] N. Uphoff, “Higher yields with fewer external inputs? The System of Rice Intensification and potential contributions to agricultural sustainability,” International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 1, pp. 38-50, 2003.

[34] K. Karthikeyan, J. Sosamma, and S. M. Purushothaman, “Incidence of insect pests and natural enemies under SRI method of cultivation,” Oryza, vol. 47, pp. 154-157, 2010.

[35] V. Visalakshmi, M. R. P. Rama, and S. H. Hari, “Impact of paddy cultivation systems on insect pest incidence,” Journal of Crop & Weed, vol. 10, pp. 139-142, 2014.

[36] H. V. Phu, “Research on several technical measures in the improved rice intensification system (SRI) on non-water active land in Vo Nhai district, Thai Nguyen,” (in Vietnamese), Journal of Science & Technology, Ministry of Agriculture and Rural Development, no.10, pp. 20-26, 2012.

[37] S. Norela and A. Isahak, “Diversity of pest and non-pest insects in an organic paddy field cultivated under theSystem of Rice Intensification (SRI): A case study in Lubok China, Melaka, Malaysia,” Journal of Food Agriculture and Environment, vol.11, no. 3&4, pp. 2861-2865, 2013.

[38] Africare, Oxfam America, and WWF-ICRISAT, More Rice for People, More Water for the Planet. WWF-ICRISAT, Hyderabad, India, 2010.

[39] N. M. Le, and E. Styger. “Workshop on Building Alliances around SRI and Agro-ecology,” Workshop on Building Alliances for System of Rice Intensification (SRI) and Agroecological Innovations. Bangkok, Thailand: SRI-Rice, Cornell University, 2014. [Online]. Available: http://sri.ciifad.cornell.edu/ conferences/IRC2014/SRI_Agroecology_Workshop_BKK1014.pdf. [Accessed Febuary 18, 2021].

[40] V. T. Nguyen, Q. T. Nguyen, and V. A. Nguyen, “Influence of on-farm water management to the methane emissions in the Red River Delta Area Vietnam,” Vietnam National Commission on Large Dams, 2007. [Online]. Available: http://www.vncold.vn/En/Web/Content.aspx?distid=374. [Accessed Febuary 20, 2021].

[41] A. M. Primitiva, “Potentials of system of rice intensification (SRI) in climate change adaptation and mitigation. A review,” International Journal of Agricultural Policy and Research, vol. 6, no. 9, pp. 160-168, 2018, doi:10.15739/IJAPR.18.018.

[42] S. Karki, “System of Rice Intensification: An analysis of adoption and potential environmental benefts,” MSc thesis in International Environmental Studies, Norwegian University of Life Sciences, 2010.

[43] K. Minamikawa, K. Minamikawa, T. Fumoto, M. Itoh, M. Hayano, S. Sudo, and K. Yagi, “Potential of prolonged midseason drainage for reducing methane emission from rice paddies in Japan: a long-term simulation using the DNDC-Rice model,” Biology and Fertility of Soils, vol. 50, no. 6, pp. 879–889, February 2014, doi: 10.1007/s00374-014-0909-8.

[44] A. Tariq, Q. D. Vu, L. S. Jensen, S. de Tourdonnet, B. O. Sander, R. Wassmann, V. M. Trinh, and A. de Neergaard, “Mitigating CH4 and N2O emissions from intensive rice production systems in northern Vietnam: Efficiency of drainage patterns in combination with rice residue incorporation,” Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 249, pp. 101–111, 2017, doi: 10.1016/j.agee.2017.08.011.

[45] N. Jain, R. Dubey, D. S. Dubey, J. Singh, M. Khanna, H. Pathak, and A. Bhatia, “Mitigation of greenhouse gas emission with system of riceintensification in the Indo-Gangetic Plains,” Paddy and Water Environment, Springer Japan, ISSN 1611-2490, July, 2013, doi: 10.1007/s10333-013-0390-2.

[46] H. M. Jayadeva, T. K. P. Setty, R. C. Gowda, R. Devendra, G. B. Mallikarjun, and A. G. Bandi, “Methane emission as influenced by different crop establishment techniques and organic manures,” Agricultural Science Digest, vol. 29, pp. 241-245, 2009.

[47] A. Gathorne-Hardy, D. N. Reddy, M. Venkatanarayana, and B. Harriss-White, “System of Rice Intensification provides environmental and economic gains but at the expense of social sustainability — A multidisciplinary analysis in India,” Agricultural Systems, vol. 143, pp. 159–168, 2016, doi:10.1016/j.agsy.2015.12.012.

[48] K. Kofi and G. Y. Boateng, “Rice Cultivation and Greenhouse Gas Emissions,” Agriculture, vol. 7, no. 1, 2017, doi: 10.3390/agriculture7010007.

[49] R. Ryan, and B. O. Romasanta, “How does burning of rice straw affect CH4 and N2O emissions? A comparative experiment of different on-field straw management practices,” Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 239, pp. 143-153, 2017, doi: 10.1016/j.agee.2016.12.042.

[50] B. Gadde, S. Bonnet, C. Menke, and S. Garivait, “Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand and the Philippines,” Environmental Pollution, vol. 157, pp. 1554–1558, 2009.

[51] J. Ren , P. Yu, and X. Xu, “Straw Utilization in China—Status and Recommendations,” Sustainability, vol. 11, March 2019, doi:10.3390/su11061762.

[52] S. Abdelhady, D. Borello, A. Shaban, and F. Rispoli, “Viability study of biomass power plant fired with rice straw in Egypt,” Energy Procedia, vol. 61, pp. 211–215, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.1072.

[53] H. A. Le, T. T. H. Nguyen, and T. L. Le, “The estimated amount of emissions from burning straw in a field in Thai Binh province,” Journal of Science, Hanoi National University - The Science of the Earth and Environment, vol. 29, no. 2, pp. 26-33, June 20, 2013.

[54] G. He, T. Liu, and M. Zhou, “Straw burning, PM2.5, and death: Evidence from China,” Journal of Development Economics, vol. 145, 2020, Art. no. 102468, doi: 10.1016/j.jdeveco.2020.102468.

[55] V. O. Subardja, Anas, and R. Widyastuti, “Utilization of organic fertilizer to increase paddy growth and productivity using System of Rice Intensification (SRI) method in saline soil,” Journal of Degraded and Mining Lands Management, vol. 3, no. 2, pp. 543-549, January 2016, doi: 10.15243/jdmlm.2016.032.543.

[56] F. J. Simanungkalit, “Rice Farmers Empowerment Using SRI (System of Rice Intensification),” Journal of Saintech Transfer (JST), ISSN: 2621-4830, vol. 2, no. 1, pp. 24-38, 2019.

[57] R. K. V. Ramana, S. Gangwar, A. Bajpai, L. Chourasiaand, and K. Soni. “Energy Assessment of Rice UnderConventional and Drip Irrigation Systems,” Water Scienceand Technology Library, vol. 78, January 2018, doi: 10.1007/978-981-10-5711-3_2.

[58] C. Valsecchi, P. Brink, S. Bassi, S. Withana, M. Lewis, A. Best, F. Oosterhuis, S. C. Dias, H. Rogers-Ganter, and T. Kaphengst, Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission’s DG Environment, November 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4343

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved