ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẤT VÀ VẬT LIỆU ZEOLIT ĐẾN KHẢ NĂNG XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG (CHÌ) TRONG ĐẤT Ô NHIỄM CHÌ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 12/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

1. Đàm Hà Lương Thanh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Thái Hà, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ứng dụng zeolit trong xử lý môi trường đất đã được chứng minh là có tác dụng cố định các nguyên tố độc hại tiềm tàng (PTE) một cách hiệu quả. Độ pH của đất cũng có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của khả năng này. Hiện chưa có nghiên cứu nào kiểm tra tác động tương tác của zeolit và pH đất đối với sự cố định chì di động. Do đó, nghiên cứu này đã khảo sát ảnh hưởng của 2 loại zeolit là zeolit tự nhiên (N-Z) và zeolit lưỡng cực(Mg/Al LDH zeolite) (LDH-Z) được bổ sung với 3% trọng lượng, trong một thí nghiệm đối chứng (CT1) và 5 thí nghiệm với 5 chế độ pH đất (dao động từ 5.0 đến 9.0) trên năm dạng tồn tại của chì trong đất bị ô nhiễm chì. Kết quả cho thấy rằng các nghiệm thức được bổ sung N-Z và LDH-Z có khả năng cố đinh Pb di động, có thể thúc đẩy chuyển đổi chì ở dạngdi động thành các dạng ổn định. Sự cố định của chì được ghi nhận lớn nhất trong điều kiện pH của đất là 5,0 khi sử dụng cả zeolit tự nhiên và zeolit lưỡng cực, và khả năng cố định chì của vật liệu giảm khi giá trị pH đất tăng lên. Trong số các vật liệu được thí nghiệm, zeolit lưỡng cực cho tỷ lệ cố định Pb di động trong đất ô nhiễm cao hơn đáng kể so với zeolit tự nhiên. Lượng chì di động trong thí nghiệm đối chứng được báo cáo là 86,31%, và con số này giảm xuống 45,5% và 37,88% sau khi ủ với zeolit tự nhiên và zeolit LDH.

Từ khóa


Đất ô nhiễm; Ion chì di động; Cố định; Zeolit tự nhiên; Zeolit lưỡng cực

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. M. Gadd, “Metals, minerals, and microbes: Geomicrobiology and bioremediation” Microbiology, vol. 156, pp. 609-643, 2010.

[2] B. J. Alloway, Heavy metals in soils. Blackie, London, 1990.

[3] M. I. Gonzalez-Martin, I. Revilla, E. V. Betances-Salcedo, and A. M. Vivar-Quintana, “Pesticide residues and heavy mental in commercially processed propolies,” Microchemical Journal, vol. 143, p. 423-429, 2018.

[4] B. J. Alloway and D. C. Ayres, Chemical Principles of Environmental Pollution, Blackie Academic & Professional, London, 1993.

[5] R. D. Reeves, and R.R. Brooks, “Hyperaccumulation of lead and zinc by two metallophytes from a mining area in Central Europe,” Environment Pollution, vol. 31, pp. 277–287, 1983.

[6] X. Wan, M. Lei, and T. Chen, “Cost–benefit calculation of phytoremediation technology for heavy-metal-contaminated soil,” Science of the Total Environment. , vol. 563–564, pp. 796–802, 2016.

[7] MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam), National State of Environment 2008: Vietnam Craft Village Environment, Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment: Hanoi, Vietnam, 2008.

[8] U. Förstner, “Land Contamination by Metals: Global Scope and Magnitude of Problem,” in Metal Speciation and Contamination of Soil, H. E. Allen, C. P. Huang, G. W. Bailey, E. R. Bowers, Eds. CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 1995, pp. 1–33.

[9] G. W. Brummer, and U. Herms, “Influence of soil reaction and organic matter on solubility of heavy metals in soils,” in Effects of accumulation of air pollutants in forest ecosystems, D. Reidel publishing company, Dordrecht, Germany, 1983, pp. 233 – 243,.

[10] B. B. Heike, “Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents,” Journal of Colloid and Interface Science, vol. 277, pp. 1–18, 2004.

[11] P. A. Iglesias, B. Rubio, and F. Vilas, "Pollution in intertidal sediments of San Simon Bay (Inner Ria de Vigo, NW of Spain): total heavy metal concentrations and speciation," Marine Pollution Bulletin, vol. 46, pp. 491-521, 2003.

[12] H. Akcay, A. Oguz, and C. Karapire, "Study of heavy metal pollution and speciation on Buyak Menderes and Gediz river sediments," Water Research, vol.37, pp.813-822, 2003.

[13] J. Zerbe, "Speciation of Heavy Metals in Bottom Sediments of Lakes," Polish Journal of Environmental Studies, vol. 8, no. 5, pp. 331-339, 1999.

[14] C. K. Yap, and A. Ismail, “Correlations between speciation of Cd, Cu, Pb, and Zn in sediment and their concentrations in total soft tissue of green-lipped mussel Perna viridis from the west coast of Peninsular Malaysia,” Environment International, vol. 28, pp. 117-126, 2002.

[15] H. Ren, J. Jiang, D. Wu, Z. Gao, Y. Sun, and C. Luo, “Selective Adsorption of Pb(II) and Cr(VI) by Surfactant-Modified and Unmodified Natural Zeolites: A Comparative Study on Kinetics,” Equilibrium, and Mechanism. Water, Air, and Soil Pollution, vol. 227, pp.101–122, 2016.

[16] K. Mlekodaj, K. Tarach, J. Datka, K. Góra-Marek, and W. Makowski, “Porosity and accessibility of acid sites in desilicated ZSM-5 zeolites studied using adsorption of probe molecules,” Microporous and Mesoporous Materials, vol. 183, pp.54–61, 2014.

[17] R. Bian, J. Stephen, C. Liqiang, P. Genxing, et al, “A three-year experiment confirms continuous immobilization of cadmium and lead in contaminated paddy field with biochar amendment”, Journal of Hazardous Materials, vol. 272, pp. 121-128, 2014.

[18] Ministry of Science and Technology, Soil quality – Method for determination of particle size distribution, 2007.

[19] A. Tessier, C. Campbell, and M. Bisson, “Sequential extraction procedure for speciation of particulate trace metals,” Analytical Chemistry., vol. 51, pp. 8–51, 1979.

[20] M. N. Ngoc, S. Dultz, and J. Kasbohm, “Simulation of retention and transport of copper, lead and zinc in a paddy soil of the Red River Delta, Vietnam,” Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 129, pp. 8-16, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4345

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved