ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI NHẢ CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DƯA CHUỘT TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 20/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Hà Xuân Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Quốc Toàn, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phân bón nhả chậm có kiểm soát đã được nghiên cứu và sử dụng ngày càng rộng rãi, việc phát triển các loại phân nhả chậm hoặc có kiểm soát mới là rất quan trọng. Nghiên cứu này được thực hiện vào vụ Đông - Xuân năm 2019 để đánh giá ảnh hưởng của phân bón kali nhả chậm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa chuột Amata765 trồng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 04 công thức và 03 lần nhắc lại. Ba công thức phân bón nhả chậm với các liều lượng khác nhau là 120 kg K2O/ha, 84 kg K2O/ha, và 60 kg K2O/ ha được sử dụng để so sánh với công thức đối chứng sử dụng phân thông thường (120 kg K2O/ha). Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức sử dụng phân bón nhả chậm với liều lượng 84 kg K2O/ha phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây dưa chuột tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tại công thức này, mặc dù thời gian sinh trưởng cần lâu nhất (70 ngày), kết quả ghi nhận các chỉ số về tăng trưởng cao nhất như số quả cho một cây (29.1), độ dài của quả (20,13cm), đường kính của quả (4,16 cm), và độ dày thịt của quả (1,36 cm). Bên cạnh đó, tại công thức này còn ghi nhận năng suất thực thu cao nhất (19,81tấn/ha) trong cả 4 công thức thí nghiệm.

Từ khóa


Dưa chuột; Phân nhả chậm; Kali; Sinh trưởng; Phát triển; Năng suất

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. Le, M. L. Pham, and T. M. H. Tran, “Determination of some Technical Factors for Cucumber F1 Hybrid Gl1-2 Seed Production in Northern Delta and Midlands,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 18, no. 6, pp. 408 - 413, 2020.

[2] T. T. Le, and T. H. Ngo, “The effect of nitrogen and potasium dosages on the growth, development and yield of cucumber variety GL1-9,” Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, vol. 3, pp. 137-141, 2020.

[3] Ministry of Agriculture and Rural Development, National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Cucumber Varieties QCVN 01-87-2012, June 19, 2012.

[4] People's Committee of Thai Nguyen province, Decision on approving the project of agricultural restructuring towards increasing added value and sustainable development of Thai Nguyen province, period 2017-2020, No: 2018 / QD- People's Committee, July 5th 2017.

[5] M. E. Trenkel, Slow-and Controlled - release and Stabilized Fertilizers: An Option for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture. International Fertilizer Industry Association, 2010.

[6] B. Y. Ha, H. R. Kim, D. H. Kim, J. W. Woo, Y. J. Jo, and S. Kwon, “Growth effects of the application of new controlled-release fertilizers on Phalaenopsis spp,” Applied Biological Chemistry, vol. 61, no. 6, pp. 625–633, 2018.

[7] X. F. Tian, C. L. Li, M. Zhang, Y. Y. Lu, Y. L. Guo, and L. F. Liu, “Effects of controlled‐release potassium fertilizer on available potassium, photosynthetic performance, and yield of cotton," Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol. 180, no. 5, pp. 505-515, 2017.

[8] X. Tian, X. Zhou, Q. Liu, J. W. Peng, W. M. Wang, Z. H. Zhang, Y. Yang, H. X. Song, and C. Y. Guan, “Effects of a controlled-release fertilizer on yield, nutrient uptake, and fertilizer usage efficiency in early ripening rapeseed (Brassica napus L.),” Journal of Zhejiang University-Science B (Biomedicine & Biotechnology), vol. 17, no. 10, pp. 775-786, 2016.

[9] Y. J. Dong, M. R. He, Z. L. Wang, W. F. Chen, J. Hou, X. K. Qiu, and J. W. Zhang, “Effects of new coated release fertilizer on the growth of maize,” Journal of Soil Science and Plant Nutrition, vol. 16, no. 3, pp. 637-649, 2016.

[10] V. P. Nguyen, and T. C. Nguyen, “Effect of Slow-Released Nitrogenous Fertilizer with Polymer Coating on Growth and Yield of Maize in Spring Season in Gia Lam – Ha Noi,” Journal of Science and Development - Hanoi University of Agriculture, vol. 10, no. 2, pp. 256-265, 2012.

[11] Q. T. Tran, T. T. Nguyen, T. D. Nguyen, C. H. Do, and T. H. Nguyen, “Effects of slow-release fertilizer on the yield and economic efficiency of commercial tea plantation In Dong Hy district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 161, no. 01, pp. 45-49, 2017.

[12] Q. T. Tran, and V. N. Tran, “Effect of controlled release NPK fertilizer new generation on growth, development and yield of winter-melon no.1 In Song Cong -Thai Nguyen,” Journal of Analytical Sciences, vol. 23, no. 3, pp. 181-188, 2018.

[13] Q. T. Tran, “Properties and Nutrition release rate in the soil of slow-release potassium fertilizer via polymer coating layer,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 208, no. 15, pp. 215-220, 2019.

[14] Q. T. Tran, and V. N. Vu, “Synthesis and properties of Slow-release potash fertilizer,” Journal of Analytical Sciences, vol. 24, no. 2, pp. 205-211, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4346

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved