SỰ THAM GIA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA THANH NIÊN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/21                Ngày hoàn thiện: 14/05/21                Ngày đăng: 19/05/21

Các tác giả

1. Bùi Văn Lương, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
2. Phương Hữu Khiêm Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ở nhiều quốc gia, lực lượng lao động thanh niên luôn được xác định là động lực chính trong phát triển vốn con người. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia lực lượng lao động thanh niên ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu từ Điều tra Quốc gia về Lực lượng Lao động Việt Nam năm 2014, 2015 và 2016, phân tích sử dụng mô hình probit. Kết quả chỉ ra rằng có nhiều yếu tố tác động đến sự lựa chọn tham gia lực lượng lao động của thanh niên có mức ý nghĩa thống kê cao, bao gồm đặc điểm cá nhân (tuổi, giới tính, vị trí sinh sống, trình độ học vấn) và đặc điểm nhân khẩu học của hộ gia đình (quy mô hộ gia đình). Điều đáng quan tâm là kết quả cho thấy có sự chênh lệch giữa các nhóm giới và khu vực sống, thanh niên nữ ít có khả năng tham gia vào thị trường lao động hơn so với nam thanh niên (0,66% điểm). Trong khi thanh niên sống ở nông thôn có xác suất tham gia lực lượng lao động cao hơn so với thanh niên sống ở thành thị (khoảng 1,42% điểm).

Từ khóa


Thanh niên; Lực lượng lao động; Việc làm; Mô hình probit; Tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] C. V. Nguyen and N. M. Pham, “Economic growth, inequality, and poverty in Vietnam,” Asian‐Pacific Economic Literature, vol. 32, no. 1, pp. 45-58, 2018.

[2] G. T. Long and L. T. Ly, “Determinants of LFP of older people in Vietnam,” Journal of Economics and Development, vol. 17, no. 2, pp. 28-52, 2015.

[3] M. Kreibaum and S. Klasen, “Missing men: differential effects of war and socialism on female LFP in Vietnam,” Discussion Papers, No. 181, Courant Research Centre PEG, 2015.

[4] S. Mendolia, N. Nguyen, and O. Yerokhin, “The impact of parental illness on children’s schooling and LFP: evidence from Vietnam,” Review of Economics of the Household, vol. 17, no. 2, pp. 469-492, 2019.

[5] T. Q. Tran, A. L. Tran, T. M. Pham, and H. V. Vu, “Local governance and occupational choice among young people: First evidence from Vietnam,” Children and Youth Services Review, vol. 86, pp. 21-31, 2018.

[6] T. T. Tran, “Youth transition to employment in Vietnam: A vulnerable path,” Journal of Education and Work, vol. 31, no.1, pp. 59-71, 2018.

[7] Y. Liu, C. B. Barrett, T. Pham, and W. Violette, “The intertemporal evolution of agriculture and labor over a rapid structural transformation: Lessons from Vietnam,” Food Policy, vol. 94, 2020, Art. no. 101913.

[8] S. Klasen, T. T. N. Le, J. Pieters, and M. S. Silva, “What drives female LFP? Comparable micro-level evidence from eight developing and emerging economies,” The Journal of Development Studies, vol. 57, no. 3, pp. 417-442, 2021.

[9] General Statistics Office, Vietnam Statistical Yearbook 2019. Statistical Publishing House, Hanoi, 2019.

[10] The XI National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No. 53/2005/QH11: Youth Law. Hanoi, November 29, 2005.

[11] S. Xu, Z. Zhang, and Y. Guo, “A Discussion on the Labor Participation Rate of Middle- and Old-age Males in Taiwan in the Implementation of National Health Insurance,” Economics and Management Essays, vol. 7, no. 2, pp. 199 - 226, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4348

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved