TÌM HIỂU MỐI TƯƠNG QUAN ĐỘNG GIỮA VN-INDEX VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LỚN TRÊN THẾ GIỚI THÔNG QUA MÔ HÌNH BAYESIAN DCC-GARCH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 13/05/21                Ngày đăng: 19/05/21

Các tác giả

1. Đồng Mạnh Cường Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Minh Châu, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét mối tương quan thay đổi theo thời gian của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-index) với các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới bao gồm chỉ số chứng khoán New York (NYSE), thị trường chứng khoán Nhật Bản (Nikkei) và chỉ số chứng khoán Châu Âu (Euronext). Bài báo sử dụng ý tưởng về mối tương quan động trong đó mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán thay đổi theo thời gian. Cách tiếp cận này giúp xác định sự biến động của mối tương quan giữa các tài sản trong các chu kỳ thị trường chứng khoán khác nhau. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng mô hình chuỗi thời gian đa biến (DCC-GARCH), trong đó mô hình GARCH được sử dụng với từng chuỗi thời gian đơn biến và phần dư chuẩn hóa được sử dụng để tìm mối tương quan điều kiện động giữa từng chuỗi thời gian. Chúng tôi cải thiện quy trình ước lượng của mô hình này bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng Bayes. Kết quả cho thấy mối tương quan giữa VN-index và ba thị trường chứng khoán lớn luôn dương và các mối liên hệ được chuyển giao mạnh mẽ hơn trong thời kỳ khó khăn của tài chính toàn cầu.

Từ khóa


Mô hình DCC-GARCH; VN-index; Ước lượng Bayesian; Tương quan động; Thị trường chứng khoán

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. Cifarelli and G. Paladino, “Volatility linkages across three major equity markets: A financial arbitrage approach,” Journal of International Money and Finance, vol. 24, pp. 413-439, 2005.

[2] Z. Chinzara and M. J. Aziakpono, “Dynamic returns linkages and volatility transmission between south African and world major stock markets,” Studies in Economics and Econometrics, vol. 33, pp. 69-94, 2009.

[3] C. Nguyen, M. I. Bhatti, and D. Henry, “Are Vietnam and Chinese stock markets out of the US contagion effect in extreme events?” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 480, pp. 10-21, 2017.

[4] X. V. Vo and C. Ellis, “International financial integration: Stock return linkages and volatility transmission between Vietnam and advanced countries,” Emerging Markets Review, vol. 36, pp. 19-27, 2018.

[5] Y. K. Tse and A. K. C. Tsui, “A multivariate GARCH model with time-varying correlations,” Journal of Business and Economic Statistics, vol. 20, pp. 351–362, 2002.

[6] R. F. Engle, “Dynamic conditional correlation - a simple class of multivariate GARCH models,” Journal of Business and Economic Statistics, vol. 20, pp. 339–350, 2002.

[7] S. Celik, “The more contagion effect on emerging markets: The evidence of DCC-GARCH model,” Economic Modelling, vol. 29, pp. 1946-1959, 2012.

[8] P. M. Jones and E. Olson, “The time-varying correlation between uncertainty, output, and inflation: Evidence from a DCC-GARCH model,” Economics Letters, vol. 118, pp. 33-37, 2013.

[9] J. H. Cho, and A. M. Parhizgari, “East Asian Financial Contagion under DCC-Garch,” International Journal of Banking and Finance, vol. 6, pp. 17-30, 2009.

[10] C. W. S. Chen, R. Gerlach, and E. M. H. Lin, “Bayesian estimation of smoothly mixing time-varying parameter GARCH models,” Computational Statistics and Data Analysis, vol. 76, pp. 194–209, 2014.

[11] J. A. Fioruci, R. S. Ehlers, and M. G. A. Filho, “Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions,” Journal of Applied Statistics, vol. 41, pp. 320-331, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4365

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved