CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 19/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Dương Thị Thái, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Trọng Quỳnh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chuyển đổi số giúp các trường đại học thay đổi các hoạt động dạy – học, nghiên cứu và vận hành truyền thống với các cách thức đổi mới, sáng tạo và tiết kiệm chi phí hơn. Trên thế giới, các trường đại học đều cố gắng xây dựng và phát triển chiến lược và các hoạt động chuyển đổi số để tìm ra một mô hình phù hợp nhất với từng đơn vị. Nghiên cứu này hệ thống tổng quan tài liệu để cung cấp những thông tin tổng hợp về hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Nghiên cứu sử dụng các cơ sở dữ liệu như Web of Science (WoS), Google Scholar, Research Gate, ScienceDirect để tiếp cận các bài báo về chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Các bài báo được lựa chọn để nghiên cứu tổng quan phải đáp ứng các tiêu chí: có nội dung về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, viết bằng tiếng Anh và có thể tiếp cận toàn văn. Tổng cộng có 24 bài báo được sử dụng để nghiên cứu tổng quan. Dựa vào các kết quả của nghiên cứu tổng quan này, nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai có thể xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác triển khai hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Từ khóa


Chuyển đổi số; Số hóa; Giáo dục đại học; Trường đại học; Nghiên cứu tổng quan

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Ö. H. Kuzu, “Digital Transformation in Higher Education: A Case Study on Strategic Plans,” Высшее образование в России, vol. 29, no. 3, pp. 9-23, 2020.

[2] B. Bogdandy, J. Tamas, and Z. Toth, “Digital Transformation in Education during COVID-19: A Case Study,” 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2020, pp. 000173-000178,.

[3] K. L. Wilms, C. Meske, S. Stieglitz, H. Decker, L. Fröhlich, N. Jendrosch, and D. Rudolph, “Digital Transformation in Higher Education–New Cohorts, New Requirements?,” Digital Transformation in Higher Education, in Twenty-third Americas Conference on Information Systems, Boston, 2017. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Christian-Meske/publication/317717549_ Digital_Transformation_in_Higher_Education_New_Cohorts_New_Requirements/links/594a20420f7e9b0d8523272d/Digital-Transformation-in-Higher-Education-New-Cohorts-New-Requirements.pdf. [Accessed Mar. 20, 2021].

[4] C. Ebert and C. H. C. Duarte, “Digital Transformation,” IEEE Software, vol. 35, pp. 16-21, 2018.

[5] L. Seres, V. Pavlicevic, and P. Tumbas, “Digital transformation of higher education: Competing on analytics,” Proceedings of INTED2018 Conference, 2018. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/PereTumbas/publication/323895016_Digital_Transformation_of_Higher_Education_Competing_on_Analytics/links/5b05ce93aca2725783d89ad4/Digital-Transformation-of-Higher-Education-Competing-on-Analytics.pdf. [Accessed Mar. 20, 2021].

[6] OECD and European Union, “Digital transformation and capabilities,” Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy, Reading, OECD Skills Studies, pp. 125-145, 2019. [Online]. Available: https://www.oecdilibrary.org/docserver/6cc2e0a5en.pdf?expires=1617676780 &id=id&accname=guest&checksum=8A69615833EE749E13AE5559EF81C884. [Accessed Mar. 20, 2021].

[7] C. E. Tømte, T. Fossland, P. O. Aamodt, and L. Degn, “Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning,” Quality in Higher Education, vol. 25, pp. 98-114, 2019.

[8] A. Rof, A. Bikfalvi, and P. Marquès, “Digital transformation for business model innovation in higher education: Overcoming the tensions,” Sustainability, vol. 12, pp. 1-15, 2020.

[9] D. T. T. Uyen, “Application of information and communication technologies in state management to digital education of higher education in Vietnam,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1691, no. 1, pp. 1-7, 2020.

[10] A. Marks, M. AL-Ali, R. Atassi, A. Z. Abualkishik, and Y. Rezgui, “Digital transformation in higher education: a framework for maturity assessment,” International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 11, no. 12, pp. 504-513, 2020.

[11] L. M. Castro Benavides, J. A. Tamayo Arias, M. D. Arango Serna, J. W. Branch Bedoya, and D. Burgos, “Digital transformation in higher education institutions: A systematic literature review,” Sensors, vol. 20, pp. 1-22, 2020.

[12] E. Abad-Segura, M. D. González-Zamar, J. C. Infante-Moro, and G. Ruipérez García, “Sustainable management of digital transformation in higher education: Global research trends,” Sustainability, vol.12, pp. 1-24, 2020.

[13] D. M. Voronin, V. G. Saienko, and H. V. Tolchieva, “Digital transformation of pedagogical education at the university,” International Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Prospects,” pp. 760-766, 2020.

[14] K. Sandkuhl and H. Lehmann, “Digital transformation in higher education – The role of enterprise architectures and portals,” in Digital Enterprise Computing, A. Rossmann and A. Zimmermann, eds., Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2017, pp. 49-60. [Online]. Available: https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/119. [Accessed Mar. 20, 2021].

[15] H. Santos, J. Batista, and R. P Marques, “Digital transformation in higher education: the use of communication technologies by students,” Procedia Computer Science, vol. 164, pp. 123-130, 2019.

[16] A. Balyer and Ö. Öz, “Academicians' Views on Digital Transformation in Education,” International Online Journal of Education and Teaching, vol. 5, no.4, pp. 809-830, 2018.

[17] M. Zhao, H. T. Liao, and S. P. Sun, “An Education literature review on digitization, digitalization, datafication, and digital transformation,” 6th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2020), 2020, pp. 302-306.

[18] B. Schenk and M. Dolata, “Facilitating digital transformation through education: A case study in the public administration,” Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2020, pp. 2144-2154.

[19] I. Yakovenko, L. Kulumbetova, I. Subbotina, G. Zhanibekova, and K. Bizhanova, “The blockchain technology as a catalyst for digital transformation of education,” International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), vol. 10, pp. 886-897, 2019.

[20] I. Petkovics, “Digital transformation in higher education,” Journal of Applied Technical and Educational Sciences, vol. 8, pp. 77-89, 2018.

[21] S. M. Tang and H. N. Tien, “Digital Transformation Trend in Vietnam Higher Education: Blended Learning Model,” International Journal of Social Science and Economics Invention, vol. 6, no.07, pp. 304-309, 2020.

[22] R. X. Thambusamy, P. Singh, and M. A. Ramly, “The inconvenient truth about digital transformation in higher education,” in Faculty roles and changing expectations in the new age, Malaysia, IGI Global, 2019, pp. 232-247.

[23] R. Housewright and R. C. Schonfeld, “Ithaka's 2006 studies of key stakeholders in the digital transformation in higher education,” Ithaka report, vol. 6, 2008. [Online]. Available: https://sr.ithaka.org/wpcontent/uploads/2015/08/Ithakas_2006_Studies_Stakeholders_Digital_Transformation_Higher_Education.pdf. [Accessed Mar. 20, 2021].

[24] J. Xiao, “Digital transformation in higher education: critiquing the five-year development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities. Distance Education,” Distance Education, vol.40, pp. 515-533, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4366

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved