CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 17/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Dương Thị Thảo, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tiền gửi tiết kiệm đóng góp một phần quan trọng trong hoạt động ngân hàng, là hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại và là một trong những nền tảng cốt lõi để phát triển của ngân hàng. Đây cũng là cơ sở để tạo đầu ra cho hoạt động tín dụng và các hoạt động ngân hàng khác. Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng này. Dữ liệu khảo sát thu thập từ 200 khách hàng cá nhân được phân tích để cung cấp bằng chứng. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá độ tin cậy cho thang đo của các biến được đo lường. Kết quả cho thấy 5 biến số bao gồm thương hiệu ngân hàng, chính sách lãi suất, niềm tin của người có ảnh hưởng (bạn bè, gia đình, người thân), sự ưu đãi, kiến thức và thái độ của nhân viên có tác động đáng kể đến quyết định tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Nghiên cứu này đưa ra những khuyến nghị về cách tăng cường các biến số này để duy trì và thu hút quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân.

Từ khóa


Quyết định tiết kiệm; Khách hàng cá nhân; Ngân hàng; Điều tra; Phân tích nhân tố khám phá

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Quoc and M. Hoang, "Opening of ACB Bank Thai Nguyen Branch," Thai Nguyen News, September 9, 2010. [Online]. Available: http://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su/khai-truong-chi-nhanh-ngan-hang-a-chau-tai-thai-nguyen-45714-95.html. [Accessed Mar. 18, 2021].

[2] S. Venkatesan, “An empirical approach to deposit mobilization of commercial banks in Tamilnadu,” IOSR Journal of Business and Management, vol. 4, no. 2, pp. 41- 45, 2012.

[3] M. Cortiñas, R. Chocarro, and M. L. Villanueva, “Understanding multi-channel banking customers,” Journal of Business Research, vol. 63, no.11, pp. 1215-1221, 2010.

[4] S. S. Almejyesh and K. S. Rajha, "Behavioral determinants and their impact on customer savings deposits in Islamic banks in Saudi Arabia," Journal of Islamic Banking and Finance, vol. 2, no.1, pp. 163-186, 2014.

[5] C. Chigamba and O. Fatoki, "Factors influencing the choice of commercial banks by university students in South Africa," International Journal of Business and Management, vol. 6, no. 6, pp. 66-76, 2014.

[6] T. T. H. Le, “Saving decision of individual customers,” Journal of Psychology, vol. 7, pp. 84-92, 2011.

[7] S. Leshem and V. Trafford, “Overlooking the conceptual framework,” Innovations in Education and Teaching International, vol. 44, no.1, pp. 93-105, 2007.

[8] W. C. McGaghie, G. Bordage, and J. A. Shea, “Problems statement, conceptual framework, and research question,” Academic Medicine, vol. 76, no.9, pp. 923-924, 2001.

[9] H. Vazifehdoost, M. N. Mohammadi, and J. M. Shilan, “Investigation and Determination of Factors Which Affect Bank Deposits and Resources in Iranian Baking Industry (Case study: Kermanshah Province Maskan Bank),” Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 6, no. 2 S1, pp. 672-672, 2015.

[10] T. N. D. Nguyen and Q. H. Nguyen, “Determinants of individual customer’s selection of Banks in Bien Hoa city,” Journal of Science of Lac Hong University, vol. 5, pp. 25-30, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4367

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved