HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA LÝ THUYẾT TỰ QUYẾT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 07/05/21                Ngày đăng: 19/05/21

Các tác giả

1. Dương Thạch Quyên, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Trương Minh Đức, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tham gia các hoạt động ngoại khóa có thể thỏa mãn một số nhu cầu của sinh viên và đem lại những tác động tích cực đối với cuộc sống sinh viên, bao gồm việc tăng cường sự gắn kết với trường học. Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng của Khoa Quốc tế -  Đại học Thái Nguyên, tuy nhiên, các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên quốc tế vẫn còn hạn chế. Dựa theo lý thuyết Tự quyết, nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận khám phá nhằm tìm hiểu mối quan hệ của hoạt động ngoại khóa, nhu cầu của sinh viên quốc tế và sự gắn kết của sinh viên quốc tế với nhà trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên quốc tế nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động ngoại khóa trong việc đáp ứng nhu cầu của họ và khiến họ gắn kết hơn. Do vậy,  Khoa Quốc tế nên thiết kế các chương trình hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho sinh viên quốc tế để giúp sinh viên tăng cường sự gắn kết với nhà trường. Trong tương lai, nghiên cứu giải thích có thể ước lượng tác động của các hoạt động ngoại khóa đối với nhu cầu của sinh viên và sự gắn kết của sinh viên với các cơ sở giáo dục đại học.


Từ khóa


Hoạt động ngoại khóa; Sự gắn kết của sinh viên; Nhu cầu; Lý thuyết Tự quyết; Phỏng vấn

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M.-T. Wang and S. C. Peck, "Adolescent educational success and mental health vary across school engagement profiles," Developmental psychology, vol. 49, pp. 1266 - 1276, 2013.

[2] V. Trowler, "Student engagement literature review," The higher education academy, vol. 11, pp. 1-15, 2010.

[3] R. D, Axelson and A. Flick, "Defining student engagement," Change: The magazine of higher learning, vol. 43, pp. 38-43, 2010.

[4] D. Lester, "A review of the student engagement literature," FOCUS on Colleges, Universities & Schools, vol. 7 pp. 4-12, 2013.

[5] S. Shamsudin, S. F. Ismail, A. Al-Mamun, and S. K. B. S. Nordin, "Examining the effect of extracurricular activities on academic achievements among the public university students in Malaysia," Asian Social Science, vol. 10, pp. 171-177, 2014.

[6] F. C. Lunenburg, "Extracurricular activities," Schooling, vol. 1, pp. 1-4, 2010.

[7] A. Rahman and R. A. Hundal, "Inclination of Students towards Active Participation in Extracurricular Activities as an Effective Tool for Professional Development during Education in Pakistan," Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE), vol. 3, pp. 76-85, 2021.

[8] R. S. Rubin, W. H. Bommer, and T. T. Baldwin, "Using extracurricular activity as an indicator of interpersonal skill: Prudent evaluation or recruiting malpractice?" Human Resource Management, vol. 41, pp. 441 -454, 2002

[9] N. Roulin and A. Bangerter, "Students’ use of extracurricular activities for positional advantage in competitive job markets," Journal of Education and Work, vol. 26, pp. 21-47, 2013.

[10] K. R. Bartkus, B. Nemelka, M. Nemelka, P. Gardner, and others, "Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions," American Journal of Business Education (AJBE), vol. 5, pp. 693-704, 2012.

[11] R. M. Ryan and E. L. Deci, "Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being," American psychologist, vol. 55, p. 68 - 78, 2000.

[12] ISTNU Office of Student Affairs, “Report on ISTNU Student Affairs in academic year 2019-2020”, in 2019 – 2020 Academic Year-end Conference on Student Affairs of International School of Thai Nguyen University, Thai Nguyen, 2020.

[13] K. Reid-Searl, T. Dwyer, L. Moxham, B. Happell, and T. Sander, "Rediscovering the essence of nursing: Exploring the impact of in clinical experience in Thailand for undergraduate nursing students from Australia," Nurse Education Today, vol. 31, pp. 892-897, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4368

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved