PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 11/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

Vũ Thị Kim Chi Email to author, Học viện Ngân hàng

Tóm tắt


Bài viết nhằm mục đích tập trung nghiên cứu việc sử dụng dịch vụ e-banking ở Việt Nam - một quốc gia có tỷ lệ ý định áp dụng ngân hàng điện tử thấp - và giải thích cho thực trạng trên. Bài viết sử dụng bộ dữ liệu từ khảo sát 235 khách hàng ở Hà Nội về ý định sử dụng ngân hàng điện tử. Để ước tính mô hình nghiên cứu, tác giả tiến hành phân tích hồi quy đa biến, sử dụng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả thực nghiệm cho thấy ý định sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam chịu ảnh hưởng tích cực bởi kỳ vọng về tính hiệu quả, hình ảnh thương hiệu, yếu tố pháp luật và chuẩn chủ quan nhưng có mối quan hệ tiêu cực với nhận thức rủi ro và nhận thức về chi phí chuyển đổi. Các kết quả nghiên cứu trên mang lại những hàm ý chính sách quan trọng đối với các nhà quản lý ngân hàng, bao gồm tập trung vào các yếu tố về tính năng của dịch vụ ngân hàng, cũng như các yếu tố bên ngoài như chuẩn chủ quan. Bài viết cũng khẳng định vai trò của toàn bộ chức năng của hệ thống ngân hàng điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các tương tác giữa cá nhân và phương tiện truyền thông, điều này có thể làm gia tăng ý định sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa


E-banking; Việt Nam; Hành vi người tiêu dùng; Phân tích hồi quy đa biến; Hình ảnh thương hiệu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Anouze and A. Alamro, "Factors affecting intention to use e-banking in Jordan," International Journal of Bank Marketing, vol. 38, no. 1, pp. 86-112, 2019, doi: 10.1108/ijbm-10-2018-0271.

[2] M. Sathye, "Adoption of Internet banking by Australian consumers: an empirical investigation," International Journal of Bank Marketing, vol. 17, no. 7, pp. 324-334, 1999, doi: 10.1108/02652329910305689.

[3] O. Stoica, S. Mehdian and A. Sargu, "The Impact of Internet Banking on the Performance of Romanian Banks: DEA and PCA Approach," Procedia Economics and Finance, vol. 20, pp. 610-622, 2015, doi: 10.1016/s2212-5671(15)00115-x.

[4] W. Chaouali, I. Ben Yahia and N. Souiden, "The interplay of counter-conformity motivation, social influence, and trust in customers' intention to adopt Internet banking services: The case of an emerging country," Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 28, pp. 209-218, 2016, doi: 10.1016/j.jretconser.2015.10.007.

[5] A. Tarhini, M. El-Masri, M. Ali and A. Serrano, "Extending the UTAUT model to understand the customers’ acceptance and use of internet banking in Lebanon," Information Technology & People, vol. 29, no. 4, pp. 830-849, 2016, doi: 10.1108/itp-02-2014-0034.

[6] A. Shaikh and H. Karjaluoto, "Mobile banking adoption: A literature review," Telematics and Informatics, vol. 32, no. 1, pp. 129-142, 2015, doi: 10.1016/j.tele.2014.05.003.

[7] K. Shih, H. Hung and B. Lin, "Assessing user experiences and usage intentions of m-banking service," International Journal of Mobile Communications, vol. 8, no. 3, p. 257 - 277, 2010, doi: 10.1504/IJMC.2010.032974.

[8] H. Çelik, "What determines Turkish customers' acceptance of internet banking?" International Journal of Bank Marketing, vol. 26, no. 5, pp. 353-370, 2008, doi: 10.1108/02652320810894406.

[9] S. Yousafzai and M. Yani‐de‐Soriano, "Understanding customer‐specific factors underpinning internet banking adoption," International Journal of Bank Marketing, vol. 30, no. 1, pp. 60-81, 2012, doi: 10.1108/02652321211195703.

[10] M. AL-Majali, and N. K. N. Mat, “Modeling the antecedents of internet banking service adoption (IBSA) in Jordan: A Structural Equation Modeling (SEM) approach,” Journal of Internet Banking and Commerce, vol. 16, no. 1, pp. 1-15, 2011.

[11] A. Alalwan, Y. Dwivedi, and M. Williams, “Examining factors affecting customer intention and adoption of internet banking in Jordan,” UK Academy for Information Systems Conference Proceedings, Paper 3, Oxford, April 7–9, 2014.

[12] A. Montazemi and H. Qahri-Saremi, "Factors affecting adoption of online banking: A meta-analytic structural equation modeling study," Information & Management, vol. 52, no. 2, pp. 210-226, 2015, doi: 10.1016/j.im.2014.11.002.

[13] F. Liébana-Cabanillas, V. Marinković, and Z. Kalinić, "A SEM-neural network approach for predicting antecedents of m-commerce acceptance," International Journal of Information Management, vol. 37, no. 2, pp. 14-24, 2017, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2016.10.008.

[14] F. Davis, R. Bagozzi and P. Warshaw, "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," Management Science, vol. 35, no. 8, pp. 982-1003, 1989, doi: 10.1287/mnsc.35.8.982.

[15] I. Ajzen and M. Fishbein, Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980.

[16] K. Al-Qeisi, C. Dennis, A. Hegazy, and M. Abbad, "How Viable Is the UTAUT Model in a Non-Western Context?" International Business Research, vol. 8, no. 2, 2015, doi: 10.5539/ibr.v8n2p204.

[17] S. Yaseen and I. El Qirem, "Intention to use e-banking services in the Jordanian commercial banks," International Journal of Bank Marketing, vol. 36, no. 3, pp. 557-571, 2018, doi: 10.1108/ijbm-05-2017-0082.

[18] M. Tan and T. Teo, "Factors Influencing the Adoption of Internet Banking," Journal of the Association for Information Systems, vol. 1, no. 1, pp. 1-44, 2000, doi: 10.17705/1jais.00005.

[19] J. Thomas and U. Sullivan, "Managing Marketing Communications with Multichannel Customers," Journal of Marketing, vol. 69, no. 4, pp. 239-251, 2005, doi: 10.1509/jmkg.2005.69.4.239.

[20] I. Ajzen, "The theory of planned behavior," Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50, no. 2, pp. 179-211, 1991, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-t.

[21] D. Marafon, K. Basso, L. Espartel, M. de Barcellos, and E. Rech, "Perceived risk and intention to use internet banking," International Journal of Bank Marketing, vol. 36, no. 2, pp. 277-289, 2018, doi: 10.1108/ijbm-11-2016-0166.

[22] Z. Hu, S. Ding, S. Li, L. Chen, and S. Yang, "Adoption Intention of Fintech Services for Bank Users: An Empirical Examination with an Extended Technology Acceptance Model," Symmetry, vol. 11, no. 3, p. 340, 2019, doi: 10.3390/sym11030340.

[23] M. Lee, "Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit," Electronic Commerce Research and Applications, vol. 8, no. 3, pp. 130-141, 2009, doi: 10.1016/j.elerap.2008.11.006.

[24] T. Kuisma, T. Laukkanen, and M. Hiltunen, "Mapping the reasons for resistance to Internet banking: A means-end approach," International Journal of Information Management, vol. 27, no. 2, pp. 75-85, 2007, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2006.08.006.

[25] V. Nui Polatoglu and S. Ekin, "An empirical investigation of the Turkish consumers’ acceptance of Internet banking services," International Journal of Bank Marketing, vol. 19, no. 4, pp. 156-165, 2001, doi: 10.1108/02652320110392527.

[26] S. Chan and M. Lu, "Understanding Internet Banking Adoption and Use Behavior," Journal of Global Information Management, vol. 12, no. 3, pp. 21-43, 2004, doi: 10.4018/jgim.2004070102.

[27] Venkatesh, Morris, Davis and Davis, "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View," MIS Quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478, 2003, doi: 10.2307/30036540.

[28] S. Akter, A.N. Riyadh, and N. Islam, “The adoption of e-banking in developing countries: A theoretical model for SMEs,” International Review of Business Research Papers, vol. 5, pp. 212–230, 2009.

[29] A. Yee‐Loong Chong, K. Ooi, B. Lin, and B. Tan, "Online banking adoption: an empirical analysis," International Journal of Bank Marketing, vol. 28, no. 4, pp. 267-287, 2010, doi: 10.1108/02652321011054963.

[30] W. Wang and H. Li, "Factors influencing mobile services adoption: a brand‐equity perspective," Internet Research, vol. 22, no. 2, pp. 142-179, 2012, doi: 10.1108/10662241211214548.

[31] J. Nunnally and I. Bernstein, Psychometric theory. New Delhi: Tata McGraw-Hill Ed., 2010.

[32] K. Gupta and N. Arora, "Investigating consumer intention to adopt mobile payment systems: an Indian perspective," International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, vol. 17, no. 23, pp. 115-134, 2020, doi: 10.1504/ijttc.2020.109388.

[33] M. Farah, M. Hasni, and A. Abbas, "Mobile-banking adoption: empirical evidence from the banking sector in Pakistan," International Journal of Bank Marketing, vol. 36, no. 7, pp. 1386-1413, 2018, doi: 10.1108/ijbm-10-2017-0215.

[34] C. Augusto de Matos, J. Luiz Henrique, and F. de Rosa, "The different roles of switching costs on the satisfaction‐loyalty relationship," International Journal of Bank Marketing, vol. 27, no. 7, pp. 506-523, 2009, doi: 10.1108/02652320911002331.

[35] A. Zolait, "An examination of the factors influencing Yemeni Bank users’ behavioural intention to use Internet banking services," Journal of Financial Services Marketing, vol. 15, no. 1, pp. 76-94, 2010, doi: 10.1057/fsm.2010.1.

[36] L. Pham and D. Anh, "Intention to Use E-Banking in a Newly Emerging Country," International Journal of Enterprise Information Systems, vol. 10, no. 2, pp. 103-120, 2014, doi: 10.4018/ijeis.2014040106.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4369

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved