ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN LỢI NHUẬN KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 17/05/21                Ngày đăng: 20/05/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hoa Hồng Email to author, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam
2. Nguyễn Tuấn Dũng, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2014-2019. Nghiên cứu ban đầu sử dụng các mô hình hồi quy bao gồm bình phương thông thường nhỏ nhất, tác động ngẫu nhiên, tác động cố định, sau đó tiếp tục áp dụng các kiểm tra Breusch Pagan Lagrangian, Modified Ward và Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp, cuối cùng kiểm định Robust để khắc phục phương sai sai số thay đổi trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy tài chính tổng thể có tác động tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu, tuy nhiên hai yếu tố trong tổng đòn bẩy tài chính bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn lại tác động tích cực đến lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu. Bên cạnh đó, các nhân tố liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như mức độ tăng trưởng và tỷ suất sinh lời trên tài sản mang lại tín hiệu tốt cho lợi nhuận của cổ phiếu, trong khi quy mô của doanh nghiệp lại cho thấy tác động ngược chiều. Qua những kết quả này, các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sẽ biết cách mang lại giá trị cho nhà đầu tư và các nhà đầu tư cổ phiếu cũng có cái nhìn bao quát hơn về nền tảng và hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra quyết định. Các bên liên quan khác như các tổ chức thị trường chứng khoán hay chính phủ sẽ có được những đề xuất để cải thiện thị trường giao dịch.

Từ khóa


Cấu trúc vốn; Đòn bẩy tài chính; Hiệu quả hoạt động kinh doanh; Mô hình tác động cố định; Lợi nhuận giao dịch cổ phiếu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] R. Brealey, S. C. Myers, and F. Allen, "Brealey, Myers, and Allen on Valuation, Capital Structure, and Agency Issues", Journal of Applied Corporate Finance, vol. 20, no. 4, pp. 49-57, 2008.

[2] F. Modigliani, and M. Miller, "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment", American Economic Review, vol. 48, no. 3, pp. 261-297, 1958.

[3] P. Acheampong, E. Agalega, and A. Shibu, "The Effect of Financial Leverage and Market Size on Stock Returns on the Ghana Stock Exchange: Evidence from Selected Stocks in the Manufacturing Sector," International Journal of Financial Research, vol. 5, no. 1, pp. 125-134, 2014.

[4] T. Chiang, and D. Zheng, "Liquidity and stock returns: Evidence from international markets," Global Finance Journal, vol. 27, pp. 73-97, 2015.

[5] C. Yang, C. Lee, Y. Gu, and Y. Lee, "Co-determination of capital structure and stock returns - A LISREL approach: An empirial test of Taiwan stock market," The quarterly review of economics and finance, vol. 50, pp. 222-233, 2012.

[6] H. Ahmad, B. Fida, and M. Zararia, "The Co-determinancts of Capital Structure and Stock Returns: Evidence from the Karachi Stock Exchange," The Lahore Journal of Economics, vol. 18, no. 1, pp. 81-92, 2013.

[7] A. Olowoniyi, and J. Ojenike, "Capital structure and stock returns in Nigeria: A panel Co-integration Approach," The International Journal of Applied Economics and Finance, vol. 7, no. 1, pp. 49-53, 2013.

[8] R. Tahmoorespour, M. Ali-Abbar, and E. Randjbaran, "The Impact of Capital Structure on Stock Returns: International Evidence," Hyperion Economic Journal, vol. 1, no. 3, pp. 56-78, 2015.

[9] I, Welch, "Capital Structure and Stock Returns," Journal of Political Economy, vol. 112, no. 1, pp. 106-131, 2004.

[10] C. Dougherty, Introduction to Econometrics, 4th edition, Oxford University Press, New York, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4370

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved