CHÍNH TRỊ TRONG THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG - TỪ KHÍA CẠNH ĐẦU TƯ “GIAO DỊCH XÃ HỘI” TRONG KỈ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 24/05/21                Ngày đăng: 24/05/21

Các tác giả

1. Đặng Trung Kiên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thùy Linh Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đây là một nghiên cứu tổng quan về thị trường tài chính và một phương pháp đầu tư mới, “Giao dịch xã hội”. Liên quan tới vai trò của yếu tố chính trị trong thiết kế thị trường của một quốc gia, thị trường tài chính, như một phần của nền kinh tế, cũng không nằm ngoài vòng tròn này bởi những yếu tố ảnh hưởng và liên kết mật thiết với Nhà nước và các yếu tố chính trị khác. Trong kỉ nguyên công nghệ phát triển hiện nay, sự kết nối hiệu quả giữa yếu tố công nghệ và yếu tố chính trị - quản lý thị trường đã đưa ra một chiến lược đầu tư mới, được gọi là Social Trading (Giao dịch xã hội). Xem xét tổng quát từ góc nhìn của cả nhà nghiên cứu học thuật và nhà giao dịch trên thị trường thực, nghiên cứu cho thấy lợi ích của phương pháp đầu tư này đối với rất nhiều nhà đầu tư, những người có ít kinh nghiệm, kiến thức hơn nhưng vẫn có thể tham gia thị trường với những quyết định đầu tư vốn tốt và an toàn hơn. Bài viết cũng thảo luận về đặc điểm của phương pháp đầu tư này và so sánh nó với các hoạt động truyền thống khác trên thị trường để chỉ ra tiềm năng rõ ràng của phong cách giao dịch này.

Từ khóa


Chính trị; Thiết kế thị trường; Giao dịch xã hội; Tài chính; Công nghệ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. MacKenzie, Material Markets: How Economic Agents Are Constructed. Oxford University Press, 2008.

[2] N. Fligstein, “Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions,” American Sociological Review, vol. 61, no. 4, pp. 656-673, 1996.

[3] A. Roth, “Market design is always political,” Revista Ucema, vol. 22, pp. 4-8, 2016.

[4] N. Gane, “Book Review - Material Markets: How Economic Agents Are Constructed,” Theory, Culture & Society, SAGE, vol. 29, no.2, pp. 151-153, 2012.

[5] G. Bryant, “The Politics of Carbon Market Design: Rethinking the Techno‐politics and Post‐politics of Climate Change,” Antipode, vol. 48, pp. 877– 898, 2016.

[6] M. Friedman, Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, 1992.

[7] I. Lee and Y. J. Shin, “Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges,” Business Horizons, vol. 61, no. 1, pp. 35-46, 2018.

[8] V. Wohlgemuth, E. S. C. Berger, and M. Wenzel, “More than just financial performance: Trusting investors in social trading,” Journal of Business Research, vol. 69, no. 11, pp. 4970-4974, 2016.

[9] A. Oehler, M. Horn, and S. Wendt, “Benefits from social trading? Empirical evidence for certificates on wikifolios,” International Review of Financial Analysis, vol. 46, pp. 202-210, 2016.

[10] P. Spagnoletti, Organizational Change and Information Systems: Working and Living Together in New Ways. Springer Science & Business Media, 2013.

[11] Y. Altshuler, Social networks influence the decisions of financial traders. MIT Media Lab, 2019.

[12] F. Röder and A. Walter, “What drives Investment flow into Social Trading portfolios?”, The Journal of Financial Research, vol. 42, pp. 383-411, 2019.

[13] N. Eagle, M. Macy, and R. Claxton, “Network Diversity and Economic Development,” Science, vol. 328, no. 5981, pp. 1029-1031, 2010.

[14] M. Lin, N. R. Prabhala, and S. Viswanathan, “Can Social Networks Help Mitigate Information Asymmetry in Online Markets?” Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS 2009 Proceedings. [Online]. Available: https://aisel.aisnet.org/icis2009/202. [Accessed October 05, 2020].

[15] S. X. Li, X. T. Yao, and S. C. Chritina, “Where Do Social Ties Come From: Institutional Framework and Governmental Tie Distribution among Chinese Managers,” Management and Organizational Review, vol. 7, no.1, pp. 97–124, 2010.

[16] F. Glaser and M. Risius, “Effects of transparency: analyzing social biases on trader performance in social trading,” Journal of Information Technology, vol. 33, pp.19-30, 2018.

[17] C. Zaloom, “Ambiguous numbers: Trading technologies and interpretation in financial markets,” American Ethnologist, vol. 30, pp. 258-272, 2003.

[18] B. G. Buchanan, “The Way We Live Now: Financialization and Securitization,” Research in International Business and Finance, vol. 39(B), pp. 663-677, 2016.

[19] P. Doering, S. Neumann, and S. Paul, “A Primer on Social Trading Networks – Institutional Aspects and Empirical Evidence,” EFMA Annual Meetings, Breukelen/Amsterdam, 2015, doi: 10.2139/ssrn.2291421.

[20] C. Corem, “Forex Social Trading: The Good and the Bad,” DailyForex, 2016. [Online]. Available: https://www.dailyforex.com/forex-articles/2016/04/forex-social-trading-the-good-and-the-bad/58182. [Accessed October 05, 2020].

[21] M. Pelster and B. Breitmayer, “Attracting attention from peers: Excitement in social trading,” Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 161, pp.158-179, 2019.

[22] F. Glaser, and M. Risius, “Effects of Transparency: Analyzing Social Biases on Trader Performance in Social Trading,” Journal of Information Technology, vol. 33, no.1, pp. 19-30, 2018.

[23] B. Judge, “The risks of social trading,” Money Week, 2016. [Online]. Available: https://moneyweek.com/454954/the-risks-of-social-trading. [Accessed October 05, 2020].

[24] L. P. Marcus, “Why strong ties between business and government matter,” The Guardian, 2016. [Online]. Available: https://www.theguardian.com/business/2016/jan/04/why-strong-ties-between-business-and-government-matter-r-and-d. [Accessed October 05, 2020].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4371

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved