CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT LOGISTICS TRONG NƯỚC TẠI MỘT CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 28/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

Nguyễn Thị Bích Hạnh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất logistics trong nước của một công ty khai thác chế biến khoáng sản. Số liệu được thu thập từ 200 nhân viên trong Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghệ cao Masan – một công ty khai thác chế biến khoáng sản lớn tại tỉnh Thái Nguyên. Các phương pháp phân tích chính được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 2 yếu tố tác động đến hiệu suất logistics trong nước là yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên. Trong đó, yếu tố vận chuyển trong nước có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hiệu suất của logistics trong nước. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị tập trung vào yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên được đề xuất nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản cải thiện được hiệu suất logistics trong nước, để từ đó nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh tranh trên thị trường.


Từ khóa


Hiệu suất logistics trong nước; Công ty khai thác khoáng sản; Vận chuyển trong nước; Năng lực của nhân viên; Mô hình phương trình cấu trúc

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] E. Tuomola, “Introducing an effective inbound logistics concept to the automotive industry: Preparing a Milk-Run transportation plan for Valmet Automotive Ltd,” Bachelor Thesis in International Business, Jamk University of Applied Sciences, 2014.

[2] M. Shyam, “Heuristic Modeling Approach for Inbound and Outbound Logistics System of an Automobile Supply Chain Network,” International Journal of Social Sciences and Humanities, no.1, pp. 1-7, 2012.

[3] G. Chow, T. D. Heaver, and L. E. Henriksson, “Logistics performance: Definition and measurement,” International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol.24, no.1, pp.17-28, 1994.

[4] D. J. Bowersox, D. J. Closs, and M. B. Cooper, Supply Chain Logistics Management, New York: McGraw-Hill, 4th ed., 2013.

[5] D. L. Haytko, “The performance construct in channels of distribution: A review and synthesis,” Proceeding of the American Marketing Association, 1994, pp. 262-271.

[6] J. T. Mentzer and B. P. Konrad, “An Efficiency/Effectiveness Approach to Inbound Logistics Performance,” Journal of Business Logistics, vol.12, no.1, pp. 33-62, 1991.

[7] B. S. Fugate, J. T. Mentzer, and T. P. Stank, “Inbound Logistics Performance: Efficiency, Effectiveness, and Differentiation,” Journal of Business Logistics, vol.31, no.1, pp. 43–62, 2010.

[8] D. M. Lambert, S. R. James, and L. M. Ellram, Fundamentals of Logistics Management. London: Irwin/McGraw-Hill, 2005.

[9] K. W. Green, Jr. B. Medlin, and D. Whitten, “Developing optimism to improve inbound logistics performance: an approach for the manufacturing sector,” Industrial Management & Data Systems, vol.104, no.2, pp. 106-14, 2004.

[10] R. Bhatnagar, A. S. Sohal, and R. Millen, “Third-party logistics services: A Singapore perspective,” International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 29, no. 9, pp. 569-587, 1999.

[11] D. J. Closs, T. J. Goldsby, and S. R. Clinton, “Information technology influences on world class logistics capability,” International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol.27, no.1, pp. 4-17, 1997.

[12] P. J. Daugherty, A. E. Ellinger, and D. S. Rogers, “Information accessibility: customer responsiveness and enhanced performance,” International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 25, no.1, pp. 4-17, 1995.

[13] H. Liu, W. Ke, K. K. Wei, and Z. Hua, “The impact of IT capabilities on inbound logistics performance,” Decision Support Systems, vol.54, no.3, pp. 1452-1462, 2013.

[14] J. H. Havenga, “Trade facilitation through logistics performance: the enabling role of national government,” Journal of Transport and Supply Chain Management, vol.5, no.1, pp. 123–148, 2011.

[15] N. Daw, R. Vichayanan, M. Amir, and R. Warawude, “The critical factors affecting inbound logistics activities: An empirical study of Garment Industry in Myanmar,” Journal of International Business Management, vol.10, no.14, pp. 2597-2607, 2016.

[16] S. B. Hamza, A. Gerbi, and S. H. Ali, “Factors Affecting Inbound Logistics Performance in a case of Awassa Textile Company,” Global Journal of Management in Business Research, vol.16, no.3, pp. 996-1032, 2016.

[17] J. Pallant, “SPSS survival manual,” A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (version 12). Buckingham, UK: Open University Press, 2005.

[18] J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, Multivariate Data Analysis. Prentice – Hall International Inc., 2009.

[19] G. Torkzadeh, W. J. Doll, and W Xia, “A confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument,” MIS Quarterly, vol.18, no.4, pp. 357–369, 1994.

[20] H. Baumgartner and C. Homburg, “Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research,” A review International Journal of Research in Marketing, vol.13, no.2, pp. 139-161, 1996.

[21] L. Hu and P. M. Bentler, “Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives,” Structural Equation Modeling, vol.6, pp. 1-55, 1999.

[22] M. W. Browne and R. Cudeck, “Alternative Ways of Assessing Model Fit,” in Testing Structural Equation Models, K. Bollen and J. Long, eds. Sage, Newbury Park, 1993, pp. 136–162.

[23] S. Wright, “Correlation and causation,” Journal of Agricultural Research, vol. 20, no.7, pp. 557–585, 1921.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4372

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved