CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN: MÔ HÌNH TÍCH HỢP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 27/05/21                Ngày đăng: 27/05/21

Các tác giả

1. Nguyễn Tú Anh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lan Anh, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cải cách hành chính đã được thực thi toàn diện ở các địa phương tại Việt Nam với việc sử dụng chỉ số PAR Index để đánh giá kết quả hoạt động cải cách hành chính. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được các thành tích trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công. Tuy nhiên, hiện tại chưa có nghiên cứu đánh giá tác động của cải cách hành chính, thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội. Phương pháp nghiên cứu tại bàn được sử dụng để hệ thống và đánh giá tổng quan tài liệu , phương pháp thảo luận nhóm tập trung được sử dụng để đề xuất một mô hình tích hợp nhằm đánh giá tác động của cải cách hành chính, thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu này thiết kế một chỉ số mới là PAR-SE Index để đánh giá một cách toàn diện các tác động đó. Các nghiên cứu thực nghiệm có thể sử dụng mô hình tích hợp và PAR-SE Index để ước lượng các tác động của cải cách hành chính lên thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước.

Từ khóa


Cải cách hành chính; PAR Index; Thu hút đầu tư; Phát triển kinh tế - xã hội; PAR-SE Index

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. Nguyen, “Learning about PAR INDEX, PAPI and SIPAS,” Tra Vinh Department of Home Affairs, March 31, 2020. [Online]. Available: https://www.travinh.gov.vn/1443/38818/67987/606331/tin-chuyen-nganh/tim-hieu-ve-cac-chi-so-par-index-papi-va-sipas. [Accessed Mar. 25, 2021].

[2] T. Tam, “Online national conference on Government Public Administration Reforms in the period 2011-2020,” Thai Nguyen Portal, March 18, 2021. [Online]. Available: http://thainguyen.gov.vn/tin-tuc-su-kien-cchc/-/asset_publisher/DWzsWrsTM40o/content/tong-ket-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-oan-2011-20-1. [Accessed Mar. 25, 2021].

[3] S. Mustafakulov, “Investment Attractiveness of Regions: Methodic Aspects of the Definition and Classification of Impacting Factors,” European Scientific Journal, vol. 13, no. 10, pp. 433-449, 2017.

[4] J. H. Dunning, “The European internal market program and inbound foreign direct investment,” Journal of Common Market Studies, vol. 35, no. 189, pp. 1-30, 1997.

[5] M. T. Pham and V. V. Huynh, "The committee of the Party in Binh Duong province’s direction for the attraction of foreign direct investments from 2005 to 2015," (in Vietnamese), Journal of Science, vol. 15, no. 2, pp. 165-172, 2018.

[6] T. M. Nguyen, V. T. Nguyen, and N. S. Luong, “Solutions and mechanism, policy recommendation to attract investment capital in Sa Pa district of Lao Cai province,” (in Vietnamese), Journal of Economics and Business Administration, vol. 7, pp. 88-94, 2018.

[7] A. Farazmand, "Trends in Public Administration Reforms: Assessing the Past and Looking into the Future; Rationales, Approaches, and Impacts," International Journal of Civil Service Reform and Practice, vol. 5, no. 1, pp. 88-94, 2020.

[8] J. H. Yoo, “Innovations for Administrative Reforms in Korea: A Case of the Local Autonomy System,” in Administrative Reform in Developing Nations, 1st ed., London: Praeger, 2002.

[9] T. Christensen and P. Lægreid, “Complexity and hybrid public administration—theoretical and empirical challenges,” Public Organization Review, vol. 11, no. 4, pp. 407-423, 2011.

[10] J. H. Meyer-Sahling, “Varieties of legacies: A critical review of legacy explanations of public administration reform in East Central Europe,” International Review of Administrative Sciences, vol. 75, no. 3, pp. 509-528, 2009.

[11] L. Xue and K. Zhong, “Domestic reform and global integration: Public administration reform in China over the last 30 years,” International Review of Administrative Sciences, vol. 78, no. 2, pp. 284-304, 2012.

[12] Z. Tshandu and S. Kariuki, “Public administration and service delivery reforms: A post-1994 South African case,” South African Journal of International Affairs, vol. 17, no. 2, pp. 189-208, 2010.

[13] F. Nelson and A. Agrawal, “Patronage or participation? Community‐based natural resource management reform in sub‐Saharan Africa,” Development and Change, vol. 39, no. 4, pp. 557-585, 2008.

[14] J. C. Ribot, “Democratic decentralisation of natural resources: Institutional choice and discretionary power transfers in Sub‐Saharan Africa,” Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice, vol. 23, no. 1, pp. 53-65, 2003.

[15] R. J. Gregory, “Social capital theory and administrative reform: Maintaining ethical probity in public service,” Public Administration Review, vol. 59, no. 1, pp. 63-75, 1999.

[16] M. Lampropoulou and G. Oikonomou, “Theoretical models of public administration and patterns of state reform in Greece,” International Review of Administrative Sciences, vol. 84, no. 1, pp. 101-121, 2018.

[17] B. G. Peters and J. Pierre, “Governance without government? Rethinking public administration,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 8, no. 2, pp. 223-243, 1998.

[18] A. P. Groh and M. Wich, “Emerging economies' attraction of foreign direct investment,” Emerging Markets Review, vol. 13, no. 2, pp. 210-229, 2012.

[19] H. T. H. Huong and N. T. T. Dung, “Factors affecting investors' satisfaction in industrial zones and results in investment attraction in industrial Zones in Binh Dinh Province, Vietnam,” Economic Research, vol. 3, no. 4, pp. 33-45, 2019.

[20] N. Lygina, O. Rudakova, and Y. Soboleva, “Investment attraction of Russian regions in the beginning of XXI Century,” Procedia Economics and Finance, vol. 24, pp. 363-370, 2015.

[21] T. P. Maksimova and K. V. Milyaev, “Agro-industrial Clusters in the Russian Federation Economy: Features of Investment Attraction Analysis,” Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 6, no. 6 S3, pp. 165-172, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4373

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved